Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Brandalsund

Telge Brandalsund AB förvaltar ett större markområde i Järna kommundel, beläget mellan Pershagen i Södertälje och Järna tätort. Telge Brandalsund är en del av Telge Fastigheter AB (dotterbolag).

Målet har varit att pröva möjligheten att kunna erbjuda ytor i Brandalsund för ett attraktivt boende nära Östersjön. Bakgrunden till den ändrade synen på området är flera. Kommunens nya översiktsplan (ÖP) pekar ut andra områden som mer lämpliga att bebygga.

Kostnaderna för infrastrukturutbyggnaden skulle här, p.g.a. det geografiska läget, bli högre än normalt. Vidare finns här också miljö- och kulturmiljöaspekter som ger speciella förutsättningar vilka försvårar/fördyrar en exploatering. Beslut har fattas om att sälja markområdet.

Den 29 juli 2016 tecknades kontrakt om överlåtelse till nya ägare. Tillträde beräknas ske under oktober 2016.

Var ligger Brandalsundsområdet?

Var kan jag få mer information om Brandalsundsområdet?

Kontaktperson hos Telge Fastigheter är Anders Börjesson. Han nås på telefon 08-550 220 26 eller via e-post anders.borjesson@telge.se

Styrelse

Yilmaz Kerimo (S), ordf.

Anders Börjesson, tf vd
08-550 220 00

Ledamöter

Gabriel Bozyel (V), 1:e vice ordförande
Marita Lärnestad (M), 2:e vice ordförande
Rebecka Halef (S)
Fredrik Hjulström (S)
Lars Greger (MP)
Pervin Ok (L)
Dan Nilsson (C)
Tommy Blomqvist (SD) 

Senast ändrad: 8 januari, 2020