Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Inköpspolicy

Här kan du läsa vår inköpspolicy.

Södertälje kommun inköpspolicy

Upphandlingsarbetet ska genom ett professionellt förhållnings- och arbetssätt leda till effektiva affärer för förvaltningar och bolag vilket skapar nytta för medborgarna. Södertälje kommun och dess bolag ska framstå som en attraktiv professionell aktör för kunder/brukare, leverantörer och anställda.

Policyn omfattar alla styrelser, nämnder, kontor och bolag inom Södertälje kommun. Den avser extern upphandling av varor och tjänster samt entreprenader.

Varje enhet och bolag inom den kommunala verksamheten har ett ansvar att inte bara se till sina egna intressen utan att även beakta kommunens gemensamma bästa vid inköp och upphandling. De styrdokument och program som beslutas av kommunfullmäktige, nämnder och styrelser ska vara utgångspunkten vid inköp och upphandling. Varje affär ska präglas av att säkerställa den bästa totalekonomin för Södertälje kommun. I detta ansvar ligger bland annat att medverka i utvecklingen av samordnade inköp, att beakta sociala klausuler vid upphandlingar, att eftersträva att kommunens egna resurser utnyttjas effektivt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samt att följa ingångna avtal.

All upphandling inom kommunen ska göras i enlighet med gällande lagstiftning och miljökrav är en integrerad del i samband med upphandlingar. Södertälje kommun tillämpar uppförandekoden för leverantörer i alla upphandlingar.

Upphandling över beloppsgränserna får endast utföras av Telge Inköp AB. Beloppsgränser ändras över tiden och specificeras i kommunen och bolagens egna attestregister. För Södertälje kommun och dess bolag gäller att beloppsgränsen för direktupphandling ska vara 615 312 SEK (kan förändras med tiden).

Senast ändrad: 11 augusti, 2020