Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Eldningsförbud

Publicerad den 19 juni

Länsstyrelsen i Stockholms län har fattat beslut om att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 16 juni 2019, klockan 16.00. Förbudet gäller tillsvidare på grund av den senaste tidens värme och torka som ger hög brandrisk i skog och mark.

Vad innebär eldningsförbud?

Det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är tillåtet att grilla på egen tomt, om anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Om du vill veta mer

Du kan läsa mer om vad som gäller på Södertörns brandförsvars hemsida: Eldningsförbud och på Länsstyrelsens hemsida: Beslut om eldningsförbud i Stockholms län

Södertörns brandförsvar har även information på andra språk: Fire ban in other languages