Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Frågor och svar

VA-utbyggnadens slutskede

Vad grundar sig beslutet kring utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i?

Beslutet om att bygga ut VA-nätet till området är taget av kommunfullmäktige för att möjliggöra för en långsiktigt hållbar VA-försörjning till området som haft en markant ökning av året runt-boende de senaste åren. Beslutet grundar sig i Miljökontorets riskbedömning att avloppsvatten som rinner ut i våra vattendrag minskar när bostäderna ansluts till VA-nätet.

Vad ingår i Telge Näts ansvar?

Telge Nät är huvudman. Det innebär att vi har projekterat och byggt ut det allmänna VA-ledningsnätet i området. Samtidigt har vi lagt kanalisation för stadsnät och uppgraderat elnätet där behov fanns.

Hur går besiktningarna till?

Innan arbetet påbörjas utförs en förbesiktning. Då filmar och fotograferar vi området tillsammans med markägaren. Materialet ligger sedan till grund inför slutbesiktning och återställande av området.

Slutbesiktningen utförs av en oberoende besiktningsman, tillsammans med en representant för entreprenören (Bite), beställaren (Telge Nät) och en representant för markägare (ordförande i föreningen). De eventuella besiktningsanmärkningar som uppkommer under besiktningen ska åtgärdas inom rimlig tid, normalt inom en månad med hänsyn till semester, sjukdomar och högtider. Protokollet från besiktningen sammanställs och skrivs under av besiktningsman, entreprenör och beställare. En kopia skickas till ordförande i föreningen.

Hur återställs området?

De punkter som uppkommit i slutbesiktningen åtgärdas och återställs till befintligt eller likvärdigt skick, utifrån förbesiktningens fotografier och filmer.

Vad är ett markupplåtelseavtal och vem ansvarar för det?

Ett markupplåtelseavtal skrivs innan projektet påbörjas och ligger till grund för de ledningsrätter som behövs i projektet. Ett exempel kan vara när vi behöver arbeta på privata fastigheter. Telge Nät ansvarar för markupplåtelseavtalet.

Vad gäller vid egna överenskommelser med entreprenören?

Entreprenören och fastighetsägaren kan komma överens om lösningar eller alternativa lösningar på plats för att få framdrift i projektet. Det kan exempelvis vara flytt av postlådor eller staket, ta bort träd eller buskage, flytta häckar eller annat som berör fastighetsägare på området. Överenskommelsen gäller mellan entreprenören och fastighetsägaren och är inget Telge Nät ansvarar över.

Vem ansvarar för områdets detaljplan?

Detaljplanen är ett styrande dokument som bland annat styr återställandet av vägar. Detta gäller både privata och kommunala vägar, gatubelysning, dagvattenhantering, tomter och avstyckning samt framtida infrastruktur såsom linjetrafik och handel. För detta ansvarar Södertälje kommun.

När ska jag vända mig till mitt försäkringsbolag?

Kontakta ditt försäkringbolag när problem uppstått i din fastighet som exempelvis vattenskada, sprickbildningar eller skador på yttre eller inre ytskikt. Beskriv vad ditt ärende gäller och bifoga före- och efterbilder. Av försäkringsbolaget får du ditt försäkringsnummer, det numret uppger du i din skadeståndsanmälan på Telge Nät. Försäkringsbolag tar sedan kontakt med Telge Nät för vidare utredning och återkoppling av ärendet sker via ditt försäkringsbolag.

När ska jag anmäla mitt ärende som skadeståndsanmälan på Telge Nät?

Efter att du gjort din anmälan till ditt försäkringsbolag anmäler du samma ärende till Telge Nät. Fyll i blanketten skadeståndsanmälan på webben och uppge det försäkringsnummer du fått av ditt försäkringsbolag, vilket försäkringsbolag du gjort din anmälan hos, bifoga före- och efterbilder och beskriv vad ditt ärende gäller. Dessa uppgifter är viktiga för oss då ditt försäkringsbolag och vårat behöver samma förutsättningar för att ditt ärende ska hanteras på rätt sätt.

När är ni klara med elen på området?

Vi arbetar just nu med att slutföra det sista med att uppdatera och vädersäkra elnätet på området. Ny mätarplats och ny elmatning uppgraderas på de fastigheter där behov finns. Arbetet förväntas vara klart i slutet av september.

Vatten och avlopp

Vad kostar det att ansluta sig till det kommunala VA-nätet?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas av fastighetsägaren vid förmedling av förbindelsepunkt, det vill säga när vattenledning och tryckspilledning är framdragen och driftsatt vid tomtgräns. Anläggningsavgiften avgörs av gällande taxa vid förbindelsepunktens upprättande. 

Vem beslutar om VA-taxan?

Telge Nät tar fram ett förslag på nästkommande års VA-taxa som det slutligen fattas beslut om i Kommunfullmäktige. Inför det beslutet ska VA-taxan ha gått igenom och blivit godkänt av Telge Näts styrelse, Koncernstyrelsen och därefter Kommunstyrelsen innan slutgiltigt beslut i Kommunfullmäktige.

Hur ofta ses just anläggningsavgiften över i VA-taxan?

Eftersom anläggningsavgiften beslutas utifrån självkostnadsprincipen går det idag inte att säga vad den kommer att vara i framtiden. Anläggningsavgiften är unik och bestäms utifrån storleken på fastighetens tomt samt antalet ledningar som är framdraget till fastigheten. För områdena Lerhaga och Åleström kommer det att finnas två ledningar framdraget till fastigheten, vatten och spillvatten (avlopp).

Det är rådande taxa vid driftsättningstillfället som avgör kostnaden.

När betalar jag anläggningsavgiften?

Faktura för anläggningsavgiften skickas i samband med att förbindelsepunkten har upprättats och systemet är driftsatt.

För Lerhaga Åleström planeras en driftsättning till årsskiftet 2016/2017. 

När betalar jag min förbrukningsavgift?

Den börjar betalas den dagen anläggningen tas i drift.

Jag bor inte permanent i min bostad, måste jag ändå betala min förbrukningsavgift?

Ja det måste du göra.

Måste jag ansluta mig till det kommunala VA-nätet?

Kommunfullmäktige har tagit beslutet att anslutning till avloppsnätet är obligatoriskt med diverse miljö-och hälsoaspekter som bakgrund till beslutet. (I Södertälje kommuns detaljplan för området kan du läsa mer om detta.)

Anslutning till vatten kan man avstå om man kan påvisa goda dricksvatten-värden i egen brunn. Avgiften måste man dock betala oavsett.

Vad gör jag om jag inte kan finansiera kostnaden för VA-anslutning?

Det finns möjlighet till avbetalningsplan via Telge Nät om man har inteckningsmöjlighet i fastigheten som säkerhet. För vidare information om detta kan du kontakta Telge Näts Kundservice. 

Jag har en sommarstuga utan rinnande vatten och avlopp inomhus med latrin/utedass. – Måste jag ändå ansluta mig till det kommunala VA-nätet?

Om man inte har några ledningar in i huset med vatten eller avlopp så kan man via Miljökontoret få tillåtelse att slippa installera ledningarna och LTA-enheten inne på fastigheten. Man måste dock ändå betala anläggningsavgiften för det upprättade förbindelsepunktsläget vid tomtgränsen.

Jag har en obebyggd tomt. Måste jag ändå betala anläggningsavgift då?

Ja, enligt VA-lagen är reglerna så. Alla befintliga tomter får en förbindelsepunkt upprättad och då måste man betala anläggningsavgiften.

Måste jag betala extra för LTA-enheten?

Nej. LTA-enheten ingår i anläggningsavgiften. Du som har beställt en pump men inte fått den, ber vi att kontakta Jimmy Hedberg, Bite AB, 073-241 75 43, jimmy.hedberg@biteab.se.

Jag har glömt att skicka in önskat förbindelsepunktsläge eller ångrat mitt tidigare önskemål. Vad händer då?

Om man inte har skickat in sitt önskade läge gäller det läge som Telge Nät föreslagit.

Om man ändrat sig och vill flytta sitt läge så får man själv betala den merkostnad detta arbete medför.

Mindre justeringar kan göras i samband med att förbindelsepunktsläget markeras ut med markeringsstav. Detta görs ca 10 dagar innan schaktarbetet utförs till din tomt. (Med mindre justeringar menas 0,5m i sidled.)

Jag önskar att få min förbindelsepunkt på andra sidan tomten men fick inte välja den sidan. – Varför?

Man kan endast välja förbindelsepunktsläge längst den tomtgräns där Telge Nät schaktar fram områdesledningarna.

Varför gräver inte Telge Nät ledningarna ända fram till huset?

Telge Nät äger och ansvarar för VA-ledningarna fram till 0,5 m utanför tomtgräns. Därefter är ledningsnätet fastighetsägarens ansvar med undantag för avloppspumpen inne i LTA-enheten som är Telge Näts egendom.

Kan jag beställa/köpa installationen av ledningar och LTA-enhet inne på fastigheten av Telge Nät?

Nej. Enligt Kommunallagen ska Telge Nät inte konkurrera med privata näringsidkare och kan därmed inte utföra detta arbete.

Hur får jag tag i ett företag som kan utföra byggnationen av VA-systemet inne på fastigheten?

Den entreprenör som Telge Nät anlitar för byggnationen av nätet i områdena erbjuder inte sina tjänster till privatpersoner däremot har de samarbetspartners som kan hjälpa dig med dina önskemål.

Det finns många VVS-firmor och schaktentreprenörer som kan utföra den här typen av arbete. Vårt råd är att man tar in offerter från flera aktörer för att jämföra priser. Fastighetsägarna kan även gå ihop i ”kluster” för att försöka förhandla fram bättre priser, då arbetet blir större i omfattning. Var noga med att söka referenser för den firman ni anlitar så ni får en seriös installation av god kvalitet. 

Får jag utföra byggnationen själv?

Ja. Dock ska du inte utföra elinstallationen själv om du inte är elektriker.

Ett sätt att få ner priset på arbetet kan vara att utföra grävjobbet och ledningsförläggningen själv och endast ta in branschkunnig personal för installationsarbete och avsyning av kvalitén.

Måste jag anlita en kontrollansvarig? (fd. Kvalitetsansvarig)

Nej, men det är inte fel att ha en kontrollansvarig som besiktigar anläggningen för att kvalitetssäkra installationen.

Behöver jag bygglov för arbetet inne på min fastighet?

Nej, men du måste göra en ”bygganmälan” till Bygglovsenheten på Södertälje Kommun. 

Vad gör jag med min gamla avloppstank?

Telge Återvinning får information från Telge Nät om när din nya Va-anläggning är installerad och klar. Då lägger Telge Återvinning en order med en sluttömning av din tank och BDT eller avskiljare. Efter sluttömning avregistrerar Telge Återvinning ditt abonnemang (dock inte sophämtningen).

Om du väljer att gräva upp din tank på egen hand, så måste du spola rent tanken och tömma den. Tänk då på att inte släppa ut spillvatten i miljön. Du kan även kontakta Telge Återvinning för en spolning och sanering av din tank. Det är viktigt att tanken är uppgrävd och ovan mark när spolningen och saneringen utförs.

Du kan själv lämna din tank på Tveta återvinningsanläggning. För att få lämna den är det viktigt att ha med ett intyg på att tanken är rengjord och sanerad. Du kan inte lämna din tank eller avskiljare på en återvinningscentral.

Du kan även köpa tjänsten av borttransport efter rengöring och sanering. Kontakta Telge Återvinning för prisuppgift och beställning.

Latrinhämtning

Om du har latrinhämtning istället för slamtömning, så avslutar Telge Återvinning detta abonnemang.

Önskar du ha kvar detta abonnemang kontaktar du Telge Återvinning som säkerställer att detta abonnemang ska vara kvar.

Kan jag placera LTA-enheten (tanken) vart jag vill på tomten?

Ja, så länge en radie på 2m från LTA-enhetens mitt är fri från bebyggelse och grövre växtlighet går det bra. Tanken skall dock vara lättillgänglig för Telge Nät personal vid ev driftstörningar eller service. OBS! Placering av pump i gamla tanken är inte tillåtet eller att bygga in pumpen under altan.

Tänk på att avloppet självfaller från fastigheten till tanken. Intaget i tanken ligger ca 1,9m under mark när den är nergrävd.

Får jag kapa LTA-enheten för att lättare kunna gräva ner den?

Nej. Telge Nät tillåter inte kapning av tanken. Detta beror på olika saker som t.ex. att nå frostfritt djup och för att få ett bra självfall från fastigheten.

Min tomt lutar kraftigt. – Klarar avloppspumpen att pumpa iväg spillvattnet (avloppsvattnet) i uppförsbacke?

Ja. Avloppspumpen är kraftfull och klarar alla höjdskillnader som finns i områdena. Det viktiga är att det skapas självfall från huset till LTA-enheten (avloppstanken).

Kan jag dela LTA-enhet med flera fastighetsägare?

Nej. Varje fastighet ska ha en egen förbindelsepunkt och en egen LTA-enhet.

Måste jag lägga vatten och avloppsrören i en isolerlåda med värmekabel inne på min fastighet?

Som fastighetsägare är valet ditt att lägga avloppsrören i en isolerlåda med värmekabel eller lägga rören på frostfritt djup utan isolerlåda och värmekabel. Telge Nät ser till att de ledningar vi ansvarar över placeras frostfritt.

Jag vill använda mina gamla rör från fastigheten till LTA-enheten samt för vattenanslutningen. Går det?

Ja, det går bra. Telge rekommenderar dock att man provtrycker de gamla ledningarna för att säkerställa att de inte brister när det nya vattnet kopplas på.

Jag har en gäststuga eller funderar på att bygga en. – Kan jag ansluta den till VA-nätet?

Ja, det går bra. Kontakta då Telge Nät och meddela detta.

Får jag ansluta dagvatten till LTA-enheten från t.ex. stuprören?

Nej. Man får inte ansluta dagvatten till avloppsnätet. Allt dagvatten i området ska hanteras lokalt enligt Södertälje Kommuns detaljplan för området.

Vad händer om det blir strömavbrott och avloppspumpen slutar fungera?

Tillför inget vatten eller avlopp till tanken spola inte i toalett eller diskho och felsök orsaken till strömavbrottet. Felanmälan gör du till Telge Nät 08-550 233 00 dagtid & 08-550 221 00 jour kvällstid.

Vad händer om pumpen slutar fungera/går sönder?

Då har tanken (LTA-enheten) en viss kapacitet att ta emot spillvatten innan den överfylls och larmet löser ut. Det är viktigt att du direkt felanmäler detta till Telge Nät så att vi kan komma ut och laga eller byta pumpen. Kontakta Telge Nät 08-550 233 00 dagtid & 08-550 221 00 jour kvällstid.

Tillför inget vatten eller avloppsvatten till avloppstanken vid pumpstopp.

Vem betalar elen som går till pumpen?

Det gör du som fastighetsägare

Kan jag stänga av elen till fastigheten under vintertid då jag inte bor permanent?

Det rekommenderar inte Telge Nät då pumpen riskerar att frysa sönder, och du som fastighetsägare att få läckage vilket i sin tur kan leda till vattenskador i din fastighet.

Vad händer om jag spolat ner saker som jag inte får i avloppet och pumpen går sönder?

Då får du själv bekosta reparationen/servicekostnaden.

Vad får man spola ner/tillföra avloppstanken?

Bara det som kommer från kroppen, toalettpapper och tvättmaskinsvatten. Mer utförliga instruktioner/förhållningsregler finns i driftsamordningspärmen.

Är avloppspumpen min egendom och vem monterar den?

Nej, den är Telge Näts egendom och en del av det kommunala VA-nätet. När du betalat in din avgift monteras och driftsätts pumpen av Telge Näts personal, det sker vid avsyningstillfället inför driftsättningen och förutsätter att Telge Nät mottagit din färdiganmälan som finns i driftsamordningspärmen.

Var köper jag min vattenmätarkonsoll?

Telge Nät rekommenderar att du kontaktar en vvs-leverantör.

Var placerar jag min vattenmätarkonsoll?

Fastighetsägaren monterar vattenmätarkonsollen, placera din vattenmätarkonsoll enligt anvisning, lättillgängligt då vi tänker på arbetsmiljön.

Stadsnät

Samtidigt som VA-rören avlämnades vid förbindelsepunkten avlämnades även Stadsnätskanalisation. 

Måste jag även ansluta mig till Stadsnätet (via fiberoptik).

Nej, det är inte tvingande men vi rekommenderar att lägga ner rör för detta i samband med att du gräver för VA-ledningarna på din tomt, enligt förläggningsritningarna som finns i driftsamordningspärmen. Att dra in fiber gör din fastighet mer attraktiv och ökar värdet på din bostad.

Rören betalar Telge Nät och rekvisition finns i pärmen. Materialet hämtar du ut på Ahlsells i Södertälje.

Hur anmäler jag mitt intresse för stadsnät?

Invänta intresseanmälan Telge Nät planerar att skicka ut till dig i April.

Hur vet jag om Telge Nät kommer att fibersätta området?

Vår affärsmodell bygger på att vi har täckning på minst 50% först då fibersätter vi ditt område. Ni kommer att få löpande information om visat intresse.

Vad blir priset för min anslutning?

Kontakta Anna Jensen för mer information, Anna når du via vår kundservice 08-550 233 00

När betalar jag min anslutningsavgift?

Det gör du den dagen din fastighet har fått fiber.

Vid grävningsfrågor och håltagning i fastigheten Kontakta Kalle Olander eller Stefan Hultman för mer information, dom når du via vår kundservice 08-550 233 00.

El 

Samtidigt som VA-rören avlämnades vid förbindelsepunkten avlämnades även en markförlagd elkabel.

Nej, det är inte tvingande men vi rekommenderar att lägga ner rör för detta i samband med att du gräver för VA-ledningarna på din tomt enligt förläggningsritningarna som finns i driftsamordningspärmen, detta för att säkra upp ditt elnät inför framtida avbrott.

Rören betalar Telge Nät och rekvisition finns i pärmen. Materialet hämtar du ut på Ahlsells i Södertälje.

Kan jag ha kvar min nuvarande mätarplacering?

För mer information kontakta Telge Nät och be att få tala med en elingenjör.

Om mitt mätarskåp är placerad på annan plats än min tomt hur gör jag då?

För mer information kontakta Telge Nät och be att få tala med en elingenjör.

Var hämtar jag mina tomrör för el?

Rören hämtas på Ahlsell, glöm inte fylla i din rekvisition som du fått i din driftspärm.

Var beställer jag mitt mätarskåp?

---

Vad kostar mätarskåpet?

Den ingår i din avgift.

Vem har ansvar för ledningen mellan mätarskåpet och huset?

Denna ledning ombesörjs av dig som fastighetsägare.

Vem ansvarar för elcentralen?

Det gör du som fastighetsägare.

Kommer elstolparna att tas bort?

Telge Nät tar bort de elstolpar som endast har elledningar, i de fall elstolpen har telefonledning står dessa kvar.

Hur får jag information om vad som händer i projektet?

Det får du genom att läsa igenom driftsamordningspärmen som du har fått. Du hittar även uppdaterad information på informationstavlan som är placerad på ditt område, Telge Nät informerar även via mejl, om du inte anmält din mejladress så gör gärna det. I övrigt kan du följa en blogg som ligger på vår hemsida som projektledare Niklas Spetz skriver. Dyker det upp frågor är ni alltid välkomna att ställa dem till oss.

När beräknas arbetet vara klart?

Området beräknas driftsättas årsskiftet 2016/2017. 

Senast ändrad: 8 september, 2017