Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Frågor och svar

Vad kostar det att ansluta sig till det kommunala VA-nätet?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas av fastighetsägaren vid förmedling av förbindelsepunkt det vill säga när vattenledningen är framdragen och driftsatt vid tomtgräns. Anläggningsavgiften är en del av VA-taxan och beslutas årsvis. Vid ny taxa tar vi på Telge Nät fram ett förslag som lämnas till Kommunfullmäktige för beslut. Eftersom anläggningsavgiften beslutas utifrån självkostnadsprincipen går det idag inte att säga vad anläggningsavgiften kommer att vara i framtiden. Den är unik och bestäms utifrån storleken på fastighetens tomt samt antalet ledningar som är framdraget till fastigheten. För området Dammkärr och i Vattubrinken kommer det att finnas två ledningar framdraget till fastigheten, vatten och spillvatten (avlopp). Det är rådande taxa vid driftsättningstillfället som avgör kostnaden.
Här följer några prisexempel för två ledningar ur 2014 års taxa inklusive moms:

800 kvm tomtyta: 166 413 kr
1000 kvm tomtyta: 176 813 kr
1200 kvm tomtyta: 187 213 kr
2400 kvm tomtyta: 249 613 kr

Ovan specificerad del av anläggningsavgiften betalas vid upprättandet av förbindelsepunkt. När fastigheten sedan fått bygglov (godkänd bygganmälan) betalas resterande del av anläggningsavgiften, det görs vid inkoppling. Avgiften är baserad på hur många lägenheter/hushåll fastigheten har. Vid en fastighet med en/ett lägenhet/hushåll betalas en så kallad lägenhetsavgift med (år 2014) 12 500 kr per lägenhet.

När betalar jag anläggnings­avgiften?

Faktura för anläggningsavgiften skickas i samband med att förbindelsepunkten vid tomtgränsen driftsätts. För Dammkärr planeras en driftsättning för hela området under första kvartalet 2015. För Vattubrinken planeras en driftsättning för hela området första kvartalet 2016.

Måste jag ansluta mig till det kommunala VA-nätet?

Kommunfullmäktige har tagit beslutet att anslutning till avloppsnätet är obligatoriskt med diverse miljö- och hälsoaspekter som bakgrund till beslutet. (I Södertälje kommuns detaljplan för området kan du läsa mer om detta.) Anslutning till vatten kan man avstå om man kan påvisa goda dricksvatten-värden i egen brunn. Avgiften måste man dock betala oavsett.

Vad gör jag om jag inte kan finansiera kostnaden för VA-anslutning?

Det finns möjlighet till avbetalningsplan via oss på Telge Nät om man har inteckningsmöjlighet i fastigheten som säkerhet. För vidare information om detta kan du kontakta vår marknadsavdelning/marknadsingenjör VA via kundservice 08-550 233 00.

Jag har en sommarstuga utan rinnande vatten och avlopp inomhus med latrin/utedass. Måste jag ändå ansluta mig till det kommunala VA-nätet?

Om man inte har några ledningar in i huset med vatten eller avlopp så kan man via miljökontoret få tillåtelse att slippa installera ledningarna och LTA-enheten inne på fastigheten. Man måste dock ändå betala anläggningsavgiften för det upprättade förbindelsepunktsläget vid tomtgränsen.

Jag har en obebyggd tomt. Måste jag ändå betala anläggnings­avgift då?

Ja, enligt VA-lagen är reglerna så. Alla befintliga tomter får en förbindelsepunkt upprättad och då måste man betala anläggningsavgiften.

Måste jag betala extra för LTA-enheten och avloppspumpen?

Nej. Dessa produkter ingår i anläggningsavgiften men du avropar dem själv från Skandinavisk kommunalteknik 08-544 407 90. Där kan du även köpa resterande material om du önskar. Såsom avloppsrör, vattenrör, värmekabel och isolerlåda för installationen inne på fastigheten. Detta går även att köpa från fler leverantörer eller avtala som ingående av ev. entreprenör som utför arbetet åt dig.

Jag har glömt att skicka in önskat förbindelse­punktsläge eller ångrat mitt tidigare önskemål. Vad händer då?

Om man inte har skickat in sitt önskade läge innan 23/4-2014, så gäller det läge som vi på Telge Nät föreslagit. Om man ändrat sig och vill flytta sitt läge så får man själv betala den merkostnad detta arbete medför. Mindre justeringar kan göras i samband med att förbindelsepunktsläget markeras ut med markeringsstav. Detta görs ca 10 dagar innan schaktarbetet utförs till din tomt. (Med mindre justeringar menas 0,5 meter i sidled.)

Jag önskar att få min förbindelse­punkt på andra sidan tomten men fick inte välja den sidan. – Varför?

Man kan endast välja förbindelsepunktsläge längst den tomtgräns där vi på Telge Nät schaktar fram områdesledningarna. Vill man ha anslutningen vid annan tomtgräns så får man själv betala den tillkommande schaktkostnaden.

Varför gräver inte ni på Telge Nät ledningarna ända fram till huset?

Vi på Telge Nät äger och ansvarar för VA-ledningarna fram till 0,5 meter utanför tomtgräns. Därefter är ledningsnätet fastighetsägarens ansvar med undantag för avloppspumpen inne i LTA-enheten som är vår egendom.

Kan jag beställa/köpa installationen av ledningar och LTA-enhet inne på fastigheten av er på Telge Nät?

Nej. Enligt kommunallagen ska vi på Telge Nät inte konkurrera med privata näringsidkare och kan därmed inte utföra detta arbete.

Hur får jag tag i ett företag som kan utföra byggnationen av VA-systemet inne på fastigheten?

Den entreprenör som vi på Telge Nät anlitar för byggnationen av nätet i områdena erbjuder även ett helhetsåtagande för fastighetsägarna inne på tomten. Det finns även många andra VVS-firmor och schaktentreprenörer som kan utföra den här typen av arbete. Vårt råd är att man tar in offerter från flera aktörer för att jämföra priser. Fastighetsägarna kan även gå ihop i kluster för att försöka förhandla fram bättre priser, då arbetet blir större i omfattning. Var noga med att söka referenser för den firman du anlitar så du får en seriös installation av god kvalitet.

Får jag utföra byggnationen själv?

Ja. Dock ska du inte utföra elinstallationen själv om du inte är elektriker. Ett sätt att få ner priset på arbetet kan vara att utföra grävjobbet och ledningsförläggningen själv och endast ta in branschkunnig personal för installationsarbete och avsyning av kvalitén.

Måste jag anlita en kontroll­ansvarig? (fd. kvalitets­ansvarig)

Nej, men det är inte fel att ha en kontrollansvarig som besiktigar av anläggningen för att kvalitetssäkra installationen.

Behöver jag bygglov för arbetet inne på min fastighet?

Nej, men du måste göra en bygganmälan till bygglovsenheten på Södertälje kommun.

Vad gör jag med min gamla avloppstank?

Vi på Telge Nät informerar Telge Återvinning när din anläggning är installerad och klar. Som kund ansvarar du för att din tank, BDT eller avskiljare får en sluttömning, för beställning av sluttömning vänligen kontakta Telge Återvinning 08-550 222 33 eller skicka ett mejl så får du hjälp. Efter sluttömningen avslutar vi ditt abonnemang vilket sker vid varje månadsskifte och det gäller endast de tjänster som berör enskilt avlopp. Ditt sopabonnemang löper på som vanligt.

Du kan välja att gräva upp din tank på egen hand. Tänk på att sanering och rengöring av tank måste utföras av en entreprenör som även ska tillhandahålla ett rengöringsintyg. Önskar du vår hjälp med spolning, tömning och sanering så hjälper vi gärna till. Det är viktigt att tänka på att tanken är frigjord och att serviceluckan är ovan mark när spolning och sanering utförs. Tänk på att inte släppa ut spillvatten i miljön.

Observera att det endast är Tveta återvinningsanläggning som har möjlighet att ta emot din tank om du själv väljer att återvinna den. Glöm inte att ta med ditt intyg på att tanken är rengjord och sanerad.

Vill du ha hjälp med bortforsling av din tank så har du möjlighet att köpa den tjänsten, kontakta oss för prisuppgift och beställning.

Latrinhämtning

Om du har latrinhämtning i stället för slamtömning, så avslutar Telge Återvinning detta abonnemang. Önskar du ha kvar detta abonnemang kontaktar du kundservice som meddelar Telge Återvinning att detta abonnemang ska vara kvar.

Kan jag placera LTA-enheten (tanken) vart jag vill på tomten?

Ja, så länge en radie på 2m från LTA-enhetens mitt är fri från bebyggelse och grövre växtlighet går det bra. Tanken skall dock vara lättillgänglig för Telge Nät personal vid ev driftstörningar eller service. Tänk på att avloppet självfaller från fastigheten till tanken. Intaget i tanken ligger ca 1,9m under mark när den är nergrävd.

Får jag kapa LTA-enheten för att lättare kunna gräva ner den?

Nej. Vi tillåter inte kapning av tanken. Detta beror på olika saker som t.ex. att nå frostfritt djup och för att få ett bra självfall från fastigheten. Om LTA-enheten ändå kapas får fastighetsägaren själv stå för ev. skador som uppkommer till följd av kapningen.

Min tomt lutar kraftigt. – Klarar avloppspumpen att pumpa iväg spillvattnet (avloppsvattnet) i uppförsbacke?

Ja. Avloppspumpen är kraftfull och klarar alla höjdskillnader som finns i områdena. Det viktiga är att det skapas självfall från huset till LTA-enheten (avloppstanken).

Kan jag dela LTA-enhet med min granne?

Nej. Varje fastighet ska ha en egen förbindelsepunkt och en egen LTA-enhet.

Måste jag lägga vatten och avloppsrören i en isolerlåda med värmekabel inne på min fastighet?

Vi rekommenderar att man bygger med isolerlåda och värmekabel då vi själva bygger enligt den modellen fram till tomtgränsen. Man kan dock välja att lägga rören på frostfritt djup utan isolerlåda och värmekabel.

Jag vill använda mina gamla rör från fastigheten till LTA-enheten samt för vatten­anslutningen. Går det?

Ja, det går bra. Vi rekommenderar dock att man provtrycker de gamla ledningarna för att säkerställa att de inte brister när det nya vattnet kopplas på.

Jag har en gäststuga eller funderar på att bygga en. – Kan jag ansluta den till VA-nätet?

Ja, det går bra. Kontakta oss påTelge Nät och meddela detta. Det tillkommer då ytterligare en lägenhetsavgift som enligt 2014 års taxa är 12 500 kr.

Får jag ansluta dagvatten till LTA-enheten från t.ex. stuprören?

Nej. Man får inte ansluta dagvatten till avloppsnätet. Allt dagvatten i området ska hanteras lokalt enligt Södertälje kommuns detaljplan för området.

Vad händer om det blir strömavbrott och avloppspumpen slutar fungera?

Tillför då inget vatten eller avlopp till tanken och felsök orsaken till strömavbrottet.

Vad händer om pumpen slutar fungera/går sönder?

Då har ju tanken (LTA-enheten) en viss kapacitet att ta emot spillvatten innan den överfylls och larmet löser ut, men det är viktigt att ni direkt felanmäler detta till oss på Telge Nät så att vi kan komma ut och laga eller byta pumpen. Sluta tillföra vatten och avlopp till avloppstanken vid pumpstopp.

Vad händer om jag spolat ner saker som jag inte får i avloppet och pumpen går sönder?

Då får du själv bekosta reparationen/servicekostnaden.

Vad får man spola ner/tillföra avloppstanken?

Bara det som kommer från kroppen, toalettpapper och tvättmaskinsvatten. Mer utförliga instruktioner/förhållningsregler finner du i driftsamordningspärmen (flik 4).

Är avloppspumpen min egendom?

Nej, den är vår (Telge Nät) egendom och en del av det kommunala VA-nätet. Den monteras och driftsätts av vår personal vid avsyningstillfället inför driftsättningen efter att du skickat in din färdiganmälan som finns i driftsamordningspärmen.

Samtidigt som VA-rören avlämnades vid förbindelse­punkten avlämnades även stadsnäts­kanalisation och en markförlagd elkabel. – Måste jag även ansluta mig till stadsnätet (via fiberoptik) och den nya el­anslutningen?

Nej, det är inte tvingande men du bör lägga ner rör för detta i samband med att du gräver för VA-ledningarna på din tomt enligt förläggningsritningarna som du finner i driftsamordningspärmen. Dessa rör betalar vi på Telge Nät och rekvisition finns i pärmen. Materialet (el-tomrören) hämtar du ut på Ahlsells i Södertälje. Stadsnätskanalisation (tomrör) avlämnas på en ring vid förbindelsepunkten vid din tomtgräns, i en längd som ska räcka hela vägen fram till huset.

Senast ändrad: 22 september, 2016