Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Prisvillkor för Telge Näts prislista

Prisvillkoren gäller från och med 2021-01-01 och tillsvidare för fjärrvärmeleveranser från Telge Nät AB ("Telge Nät") vilka används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (till exempel bostadsrättsföreningar). Prislistan består av en effektdel, en energidel och en temperaturdel.

Pris- och prisvillkorsändringar

Telge Nät har enligt de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet ("Allmänna Villkoren") rätt att ensidigt ändra prislista och gällande prisvillkor en gång per år. Telge Nät ska senast två månader före tidpunkten för prisändringen eller prisvillkorsändringen börjar gälla, underrätta kunden om ändringen.

Effektdel

Definition av effektbehov

Effektdelen speglar den effektkapacitet som kunden har tillgång till utifrån sitt effektbehov hos Telge Nät. Effekt uttrycks i kW och definieras som dygnsmedelvärde.

Dygnsmedelvärdet beräknas som dygnsanvändning (kWh) dividerat med 24 timmar (h).

Effektbehov betyder den effekt som fastigheten kan förväntas behöva vid en ekvivalent utetemperatur om -11° C. Telge Nät använder dygnsmedeltemperatur från SMHI:s mätpunkt för området Södertälje. Ekvivalent utomhustemperatur är en anpassad utomhustemperatur som beskriver vilken temperatur som fastigheten upplever att det är utomhus. Mätningen tar även hänsyn till andra faktorer såsom solinstrålning, relativ luftfuktighet och vind.

Effektbehovet är specifikt för kundens anläggning och reflekterar fastighetens
behov av värme. Beräkningen av effektbehovet baseras på dygnsmedelvärden som har uppmätts för fastigheten måndagar till fredagar under perioden 1 juli till 30 juni. Julhelgen, nyårshelgen och trettondagen ingår inte i beräkningarna. Den debiterade effekten avrundas till närmaste heltal.

Telge Nät uppdaterar fastighetens effektbehov en gång per år. Om fastighetens effektbehov förändras, ändrar Telge Nät till det nya värdet den 1 januari varje kalenderår. Värdet för nya effektbehovet baseras på dygnsmedelvärden för närmast föregående period 1 juli – 30 juni. Telge Nät informerar kunden om det nya effektbehovet i samband med informationen om pris- och/eller prisvillkorsförändringar.

Effektbehov baserat på effektsignatur

Effektbehovet bestäms i första hand med hjälp av en effektsignatur. För att beräkna effektsignaturen används en linjär prognos för kundens dygnsmedeleffekt vid en dygnsmedeltemperatur av -11° C vid SMHI:s mätpunkt för området Södertälje.

Effektbehov baserat på toppvärde

För de fastigheter där en effektsignatur inte kan fastställas används istället värdet för den högsta, uttagna dygnsmedeleffekt under närmast föregående period 1 juli till 30 juni.

Effektbehov baserat på historik

Om mätvärden för fastighetens effektbehov skulle saknas eller vara uppenbart felaktiga beräknas debiterad effekt med utgångspunkt från kundens historiskt uppmätta användning och användningsprofil samt övriga kända omständigheter. Med historiskt avses fastighetens effektbehov de senaste två åren eller sådan annan period som Telge Nät bedömer vara mer relevant i det specifika fallet.

Effektbehov vid nyanslutning

Vid nyanslutning av en fjärrvärmeanläggning beräknar Telge Nät första året fram ett effektbehov enligt följande alternativ:

Primärt alternativ

Beräkning grundad på nedanstående två faktorer:

  • Uppgifter från kunden om dimensionerande effekt för fastighetens fjärrvärmeanläggning.
  • Ett antagande om att effektbehovet utgör 51% av den dimensionerande effekten. Det här förutsatt att inga andra kända avgörande parametrar gör att värdet behöver justeras.

Sekundärt alternativ

Beräkning med hjälp av nyckeltal:

  • Byggnadens uppvärmda yta multipliceras med den specifika maxeffekten (W/m2), som kan förväntas för motsvarande byggnadskategori.
  • Ett antagande om att effektbehovet utgör 51% av den dimensionerande effekten. Det här förutsatt att inga andra kända avgörande parametrar gör att värdet behöver justeras.

Senast efter att anläggningen har varit i drift en hel period mellan 1 juli till 30 juni, övergår anslutningseffekten till beräknat effektbehov följande årsskifte. Avvikelsen följs upp innan årsskiftet då det nya beräknade effektbehovet träder i kraft. Vid avvikelser större än 15% justeras mellanskillnaden senast december innevarande år.

Effektpris

Effektpriset är uppdelat på tre olika effektnivåer. Nivåerna bestäms av hur stort effektbehov fastigheten har. De två högsta effektnivåerna innehåller även en fast kostnad. De aktuella priserna framgår av vid varje tidpunkt gällande prislista.

Effekttillägg

För de anläggningar som redovisar en låg utnyttjningstid tillkommer ett effekttillägg. Med låg utnyttjningstid avses ett lågt normalårskorrigerat årsenergibehov i förhållande till effektbehovet.

Beräkningen av utnyttjningstiden görs med SMHI:s energiindex som bas från närmast föregående period juli till juni. Effekttillägget infaller vid utnyttjningstider under 2 300 timmar (h) per år.

Effekttillägget är en årlig kostnad och räknas fram genom att differensen mellan gränsvärdet 2 300 timmar (h) och aktuell utnyttjningstid multipliceras med effektbehov och effekttilläggspris enligt följande formel:

  • Kostnad Effekttillägg = (2300 h - Utnyttjningstid) * Effekttilläggspris * Effektbehov

Telge Nät reviderar fastighetens effekttillägg en gång per år. Om fastighetens effekttillägg revideras, ändrar Telge Nät till det nya värdet den 1 januari varje kalenderår. Telge Nät informerar kunden om det nya effekttillägget i samband med informationen om pris- och/eller prisvillkorsförändringar.

Periodisering

Kostnaden för effektdel och eventuellt effekttillägg periodiseras lika över kalenderårets dygn och kunden debiteras för motsvarande antal dygn på varje månadsfaktura.

Energidel

Energipriset baseras på faktiskt uppmätt energi (MWh) och är uppdelat på tre perioder:

  • Vinter (januari-mars och december)
  • Vår och höst (april och oktober-november)
  • Sommar (maj-september)

De aktuella säsongspriserna framgår av vid varje tidpunkt gällande prislista. Energidelen faktureras månadsvis.

Temperaturdel

Temperaturdelen speglar hur effektiv fastighetens fjärrvärmeanläggning är. En låg returtemperatur innebär en bra avkylning vilket minskar kostnader i hela fjärrvärmesystemet. Den parameter som avgör temperaturdelens storlek är fjärrvärmeanläggningens flödesviktade medelreturtemperatur (Tretur) under respektive månad.

Temperaturtillägget tas ut under perioderna januari-april och oktober-december.

Temperaturtillägget utgår från skillnaden mellan kundens Tretur och 30° C. De
fjärrvärmeanläggningar som levererar tillbaka en Tretur som är 30° C eller lägre berörs inte av temperaturdelen och kommer således inte att få något temperaturtillägg.

Om Tretur är högre än 30° C betalas temperaturtillägg enligt nedan varvid Emånad är den aktuella månadens energianvändning i MWh:

  • (Tretur –30) [°C] x Emånad [MWh] x Prisnivå 1 [kr/MWh, °C]

Temperaturtillägget har två prisnivåer varvid priset för prisnivå 1 respektive prisnivå 2 framgår av vid varje tidpunkt gällande prislista.

Om Tretur är högre än 60° C har de grader som överstiger 60 ett högre pris (Prisnivå 2) än graderna mellan 30–60 (Prisnivå 1) och temperaturtillägg beräknas då enligt följande formel:

  • (60–30) [°C] x Emånad [MWh] x Prisnivå 1 [kr/MWh, °C] + (Tretur – 60) [°C] x Emånad [MWh] x Prisnivå 2 [kr/MWh, °C]

Om nödvändig mätdata saknas på grund av omständigheter hänförliga till Telge Nät, sker ingen debitering av tillägget för den aktuella månaden. I annat fall beräknas Tretur med schablonvärden utifrån energianvändningsprofil.

Anslutningsavgift

För anslutning till fjärrvärmesystemet debiteras en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften offereras separat.

Övriga villkor

För fjärrvärmeleveransen gäller i övrigt det avtal som ingåtts mellan kunden och Telge Nät, bland annat innefattande de Allmänna Villkoren samt aktuell prislista.

Senast ändrad: 14 januari, 2021