Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Deponigas

Telge Återvinning utvinner metangas från hushållsavfall som eldas av oss och blir värme till halva Järnas befolkning. Från och med 1994 levererar Telge Återvinning gas till panncentralen i Järna.

Gasen ersätter ca 1 600 m3 fossil eldningsolja och svarar för en del av bränslebehovet för lägenheter, skolor, pensionärshem, centrumbyggnader och Lantmännen Cerealia.

Fakta deponigasanläggningen
Gasproduktion 400 m3/tim
Energiinnehåll 20 MJ/m3, eller 5,6 kWh/m3
Effekt 2 MW
Gasens temperatur 37° C
Fuktighet 70-90 viktprocent
Överföring Tveta-Järna panncentral 7 km ledning
Gasen innehåller 56 % metan, 35 % koldioxid, 7 % kväve, 2 % övriga ämnen

Senast ändrad: 26 juni, 2019