Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Så fungerar din fjärrvärme

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.

Igelsta kraftvärmeverk eldar sina pannor med resurser som annars skulle gå förlorade som rester från skogsavverkning, träavfall från pappers eller träindustrin samt restavfall från hushåll eller verksamheter. I panncentralen omvandlas resurernas energi till fjärrvärme i form av hetvatten. Detta hetvatten transporteras i välisolerade rör under marken till din fjärrvärmecentral i den byggnad som ska värmas upp. I huset finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets eget värmesystem som ser till att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen.

Tryggt och bekvämt

En av fjärrvärmens stora fördelar är att man sällan behöver oroa sig för köldknäppar och leveranssäkerheten är hög. Fjärrvärmecentralen tar liten plats, den är tyst och driftsäker. När du ställt in centralen efter husets värmebehov sköter den sig i princip själv och anpassar sig dessutom efter yttertemperaturen. Du har obegränsat med varmvatten, så du behöver aldrig riskera någon kalldusch. Det är bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund. En okomplicerad och beprövad teknik innebär mycket hög driftsäkerhet. Du får en jämn och pålitlig värme i huset.

Hållbart

Ett fjärrvärmesystem är aldrig beroende av en energikälla. Produktionsmixen kan utvecklas och förbättras med tiden. Bränsle kan bytas ut och ersättas för att ge ännu mer prisvärd, driftsäker och energi- och miljösmart fjärrvärme genom återvinning av nära resurser. Fjärrvärme bygger på den enkla idén att låta flera värmas av en gemensam värmekälla istället för att var och en håller med sin egen, det bidrar till minskade utsläpp till luft, mark och vatten. Enskilda pannor är långt ifrån lika effektiva. Gemensam och effektiv uppvärmning ger prisvärd, energismart och driftsäker fjärrvärme till alla.

Resurseffektivt

Igelsta kraftvärmeverk använder sig huvudsakligen av förnybara bränslen såsom avfall och träbränslen. De använder dessutom avancerad och effektiv teknik för rening. Den omfattande rökgasreningen gör att utsläppen av miljöpåverkande ämnen blir minimala.

När de producerar fjärrvärme gör de samtidigt el. Det innebär att bränslet används maximalt. Detta är mycket resurseffektivt och bidrar dessutom till lägre värmepriser. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier eller datahallar. På så sätt gör fjärrvärmen hela samhällen resurs- och energieffektiva.

Prisvärt

Installationskostnaden är låg, prisnivån på värmen är stabil och underhållskostnaderna låga. En installation av fjärrvärme ökar dessutom husets värde. Kostnaden för att ansluta till fjärrvärme är en investering med lång livslängd. Eftersom värmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Bidrar till renare luft

Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än under senare delen av 1900-talet. Fjärrvärmen började byggas just för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, blev luftkvalitén snabbt bättre. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Kan jag få fjärrvärme?

Alla kan inte få fjärrvärme. För att veta om du har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet kan du skicka en intresseanmälan till oss alternativt ringa vår kundservice 08-550 233 00.

Information och länkar

Senast ändrad: 1 september, 2020