Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Miljövärden

Miljöbokslut fjärrvärme 2020

I tabellen nedan redovisas nyckeltal för fjärrvärmens miljövärden, som beräknats enligt den metod som parterna på värmemarknaden i Värmemarknadskommittén (VMK) kommit överens om.

Redovisning av miljövärden i nedan tabell omfattar även produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter. Metoden tilldelar schablonvärden för emissionsfaktorer för de bränslen som används av fjärrvärmeföretagen.

Fjärrvärmens miljövärden för Södertälje enligt VMK

Utsläpp av växthusgaser: egna utsläpp och indirekta utsläpp för inköpt energi1 45,6 g/kWh
varav utsläpp från avfallsbehandling2 42,5 g/kWh
Utsläpp av växthusgaser: transport och produktion av bränslen3 3,4 g/kWh
Primärenergifaktor 0,15
Andel fossila bränslen (fossila oljor), %4 0,3%

1. Utsläppen är uttryckta i gram koldioxidekvivalenter per levererad kWh fjärrvärme. I växthusgaserna ingår lustgas, metan och koldioxid. Utsläppet ska redovisas av fjärrvärmekunden i scope 2 enligt GHG-protokollet.

2. Det särredovisade utsläppet orsakas av material av fossilt ursprung i avfall som behandlas genom förbränning och energiåtervinning. I värdet ingår även import av fjärrvärme från annat bolags avfallsbehandling.

3. Indirekta utsläpp som fjärrvärme ger upphov till när bränslet produceras och transporteras. Utsläppet ska redovisas av fjärrvärmekunden i scope 3 enligt GHG-protokollet.

4. I nyckeltalet ingår fossila oljor enligt VMK, men inte den fossila andelen i avfall.

Fjärrvärmens övriga miljövärden

Andel förnybar energi %5 76,8%
Andel återvunnen energi, %6 69,2%
Kväveoxider 103 mg/kWh
Svaveldioxid 20 mg/kWh

5. Med förnybar energi menas energi från: fasta biobränslen, biooljor, förnybar andel i avfall, rökgaskondensering från bränsle med förnybart ursprung, energi från renat avloppsvatten, samt inköpt förnybar el. Observera att värdena för andel förnybar energi inkluderar, fr.o.m. 2020, energi från rökgaskondensering från bränsle med förnybart ursprung.

6. Med återvunnen energi menas energi från: energiåtervinning från avfallsbehandling, rökgaskondensering, energi från renat avloppsvatten.

Energimix för levererad fjärrvärme Södertälje

tn_miljovarden_fjarrvarme_sodertalje-nykvarn_2021

Kommentarer till miljöbokslut för fjärrvärme Södertälje

I årets rapport har vi förtydligat begreppen förnybar och icke förnybar energi. Vi redovisar nu energi från rökgaskondensering fördelat beroende på om den produceras med bränsle med förnybart eller fossilt ursprung enligt riktlinjer från certifieringssystemet för Miljöbyggnad. Vi har även förtydligat hur nyckeltalen ska användas utifrån scopebegreppen i GHG-protokollet som många kunder följer.

Utsläpp från avfallsbehandling som särredovisas kommer från att avfallet innehåller fossil plast som ger klimatpåverkan när det förbränns. Avfallet som tas emot av vår värmeproducent Söderenergi AB går inte att materialåtervinna och måste hanteras miljöriktigt. Genom energiåtervinning tas energin tillvara och blir fjärrvärme samt el vilket är miljöriktigt då deponering av avfallet undviks vilket skulle medfört en högre klimat och miljöpåverkan. Mer information om miljötjänsten vi gör genom energiåtervinning av avfall finns att läsa här.

För att få bort klimatpåverkan för avfallsbehandlingen så behöver den fossila plasten hindras från att bli ett avfall, vilket är något vi på Telge arbetar aktivt för. Ett effektivt sätt att komma igång med arbetet och något vi rekommenderar är att beräkna klimatpåverkan från de avfallsströmmarna som lämnar fastigheten och aktivt arbeta med att minska dem.

Förutom avfallet så ger fossilolja som används vid start av pannor en klimatpåverkan. För att få bort den delen har vår värmeproducent Söderenergi AB åtagit sig att fasa ut de fossila startbränslena till biobränslen till senast 2025. Söderenergi AB utreder även möjligheter och förutsättningar för att uppföra en anläggning för infångning av koldioxid från rökgaserna som sedan kan lagras i berggrunden och på så sätt minska andelen koldioxid i atmosfären.

Fjärrvärmens miljövärden för Järna enligt VMK

Utsläpp av växthusgaser: egna utsläpp
och indirekta utsläpp för inköpt energi1
0,17 g/kWh
Utsläpp av växthusgaser: transport
och produktion av bränslen3
0,97 g/kWh
Primärenergifaktor 0,05
Andel fossila bränslen (fossila oljor), %4 0,0%

1. Utsläppen är uttryckta i gram koldioxidekvivalenter per levererad kWh fjärrvärme. I växthusgaserna ingår lustgas, metan och koldioxid. Utsläppet ska redovisas av fjärrvärmekunden i scope 2 enligt GHG-protokollet.

3. Indirekta utsläpp som fjärrvärme ger upphov till när bränslet produceras och transporteras. Utsläppet ska redovisas av fjärrvärmekunden i scope 3 enligt GHG-protokollet.

4. I nyckeltalet ingår fossila oljor och kol enligt VMK, men inte den fossila andelen i avfall. Den ingår dock i nyckeltalet ”Utsläpp av växthusgaser egna utsläpp och indirekta utsläpp för inköpt energi” och särredovisas i ”Utsläpp från avfallsbehandling”.

Fjärrvärmens övriga miljövärden

Andel förnybar energi %5 100%

5. Med förnybar energi menas energi från: fasta biobränslen, biooljor, förnybar andel i avfall, rökgaskondensering från bränsle med förnybart ursprung, energi från renat avloppsvatten, samt inköpt förnybar el. Observera att värdena för andel förnybar energi inkluderar, fr.o.m. 2020, energi från rökgaskondensering från bränsle med förnybart ursprung.

Energimix för levererad fjärrvärme Järna

tn_miljovarden_fjarrvarme_jarna_2021

Kommentarer till miljöbokslut för fjärrvärme Järna

De låga utsläppen beror till stor del av att spillvärme tas tillvara från Cerealias produktion.

Läs mer om vår gemensamma miljösatsning här

Senast ändrad: 26 mars, 2021