Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hållbar fjärrvärme

Fjärrvärme är ett resurseffektivt och klimatsmart sätt att sprida värme till många. Resurseffektivitet bygger på att samhället använder naturens tillgångar på ett så rationellt och effektivt sätt som möjligt.

Södertälje och Nykvarn

Vår värme till Södertälje och Nykvarn produceras av Söderenergi som i huvudsak använder förnyelsebara (icke fossila) bränslen samt bränslen framställda av sådant material som annars skulle gå till spillo. Det är till exempel restprodukter från skogsavverkning (bark, grenar etc) samt använt papper, trä och plast som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas.

Mer om Söderenergis hållbara produktion finns att läsa på www.soderenergi.se

Järna

I Järna panncentral produceras värme till vårt fjärrvärmenät i Järna samt hetvatten och ånga till Lantmännen Cerealias processer. Produktionen sker i huvudsak med havreskal, vilket är en förnyelsebar restprodukt från Lantmännen Cerealias produktion. Pannorna är på 5 MW vardera och är utrustade med avancerad rökgasrening. Det eldas ca 1,5 ton havreskal varje timme.

I panncentralen eldas även biogas från deponin i Tveta. Gasen distribueras i en 7 km lång ledning mellan Tveta och Järna.

När effektbehovet är som störst under vintern eldas två pannor med förnyelsebar bioolja.

Senast ändrad: 3 mars, 2020