Frågor och svar

Undrar du något om den nya prismodellen? Här har vi samlat frågor och svar.

Frågor om effektavgiften

Effekt är den samlade energi du använder under ett visst tillfälle.

Använder du till exempel diskmaskinen, ugnen och torktumlaren samtidigt blir effekten under den tidpunkten högre än när du använder samma elprylar fast bara en åt gången, då effekten blir lägre. Den totala energiförbrukningen blir densamma i båda fallen.

Våra elmätare läser av din förbrukning varje timme och effektavgiften beräknas på den timme du använt som mest el (effekttopp) under månaden.

Avgiften debiteras månadsvis och baseras på månadens högsta timmedeleffekt. Timmedeleffekt är snittet av den effekt du gör av med under en timme. Det värdet fakturerar vi sedan.

Effektavgift debiteras endast under höglasttid, det vill säga då det är många som vill ha el samtidigt.

Tack vare effektavgiften kan du själv påverka ditt pris genom att hålla nere effekten och därmed använda elen på ett smartare och mer hållbart sätt.

Vi på Telge Nät ansvarar för att du ska ha tillgång till el i vårt område och genom att jämna ut elanvändningen kan vi hjälpas åt att sänka både resursbehovet och miljöpåverkan.

Effekttoppen redovisas varje månad på din elnätsfaktura*. Där kan du se exakt vilken timme och dag som du haft ditt högsta effektuttag. På Mina sidor har du möjlighet att följa din elförbrukning och ditt effektuttag över tid, mätt per månad, dag, timme.

*Effektavgiften debiteras endast under höglasttid vilket betyder att din effekttopp syns som tidigast på decemberfakturan.

OBS! Mätvärden på Mina sidor är rådata, kvalitetssäkrade värden som används vid debitering.

Frågor om prissättningen

Den nya prismodellen är en förändring, inte en prishöjning. Det går inte att säga om det kommer bli billigare eller dyrare för dig eftersom den nya prissättningen till stor del beror på just ditt behov samt hur och när du använder el.

Den nya prismodellen bidrar till en mer kostnadsriktig prissättning som i större utsträckning främjar så kallad ”efterfrågeflexibilitet” – något som går helt i linje med nya lagkrav kring just detta.

Den nya prissättningen ger dig möjlighet att påverka din elnätsfaktura på flera sätt, genom att styra hur mycket el du använder likväl som när du använder den.

Du kan välja att styra din elanvändning till tider när elnätet är mindre belastat och/eller att sprida ut din elanvändning för att minska effektuttaget.

Höglasttid:

  • 1 november-31 mars, helgfria vardagar
  • Kl. 07.00-20.00 (övrig tid är låglasttid, se nedan)

Låglasttid:

  • 1 april-31 oktober, dygnet runt (gäller även helgdagar t.ex. midsommarafton)
  • Kl. 20.00-07.00 under höglasttid

Omställningen till ett hållbart, elektrifierat och digitaliserat samhälle pågår, där fler sektorer elektrifieras, vi får modernare hem och fler väljer elbil. Alla dessa faktorer innebär att elanvändningen i Södertälje ökar och därmed också behovet av effekt.

Telge Nät investerar för att framtidssäkra kapaciteten i vårt lokala elnät, men för att vi ska möjliggöra omställningen behöver vi också förändra vårt beteende och bli mer effektsmarta. Därför inför vi nu en prismodell som stödjer ett effektivare och mer hållbart användande av elnätet.

Kostnaderna i ett elnätsområde fördelas ut enligt ellagens anvisningar på de kunder som finns i området.

Elnätsavgiften ska täcka de kostnader vi har för underhåll, drift och förnyelse av elnäten. Våra elnätspriser rapporteras in till Energimarknadsinspektionen varje år.

För att du ska kunna få så mycket el som du behöver ska vi på Telge Nät se till att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet. Ju mer el som ska överföras, desto kraftigare ledningar, transformatorer och ställverk behövs.

Eftersom det finns olika behov av el betalar du för den mängd du använder. Använder du mycket el betalar du också mer. Storleken på säkringarna avgör hur mycket du betalar i fast elnätsavgift.

Den fasta avgiften behöver du betala oavsett om du använder någon el eller inte eftersom du fortfarande är ansluten till vårt elnät och kan nyttja elen när du vill.

Frågor om jag kan påverka min kostnad

Det som avgör hur mycket du betalar är huvudsäkringens storlek, när och hur du använder el samt vilken typ av boende du har. Du kan sänka din elnätsavgift genom att byta till en mindre storlek på säkringen och sprida ut eller sänka din elanvändning.

Om du har en större säkring än du behöver kan det finnas pengar att spara. Storleken på säkringen anger hur mycket el du kan använda samtidigt, om du t.ex kan sprida ut ditt användande av produkter som kräver el kanske du kan säkra ner och på så vis få en lägre kostnad.

Det du kan göra för att eventuellt sänka kostnaderna ytterligare är att se över det avtal du har med ditt elhandelsföretag.

Det går inte att förhandla om elnätsavgiften, en och samma prislista gäller för alla kunder i ett elnätsområde.

Dina elkostnader består av tre delar.

Elnätsavgiften är delvis baserat på storleken på din huvudsäkring. Det innebär att en höjning eller sänkning av huvudsäkringen påverkar ditt pris.

Det är viktigt att huvudsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Anlita ett auktoriserat elföretag om du vill ändra huvudsäkring.

Du kan även styra din användning till tider då nätet är mindre belastat och priset lägre.

Nej, den rörliga elnätsavgiften är en transportkostnad per kWh för elen och varierar beroende på hur mycket el du använder.

Det är endast en behörig elinstallatör som får installera och ändra på en huvudsäkring. Begär en offert från en elinstallatör då priset kan variera.

Hos Telge Nät är säkringsändringen kostnadsfri om den är inom säkringsintervallet eller vid en säkringssänkning. Det kan tillkomma en kostnad om höjningen är över det intervall som din anslutning är dimensionerad för.

Övrigt

Din kostnad beror inte bara på hur mycket el du använder utan även under hur lång tid du använder den.

Om du använder mycket el under kort tid får du ett högt effektuttag som belastar elnätet mer än om du tar ut samma mängd el över en längre tidsperiod.

Att kunder med samma förbrukning av el kan ha olika kostnader beror på att den med det högre effektuttaget får betala en högre effektavgift.

Telge Nät är ett av Sveriges 170 elnätsföretag och eldistributionen bedrivs inom lokala monopol. Anledningen till att det är monopol är att det skulle bli för dyrt att bygga och driva parallella elnät.

Bor du i Telge Näts nätområde är du hänvisad till oss men du väljer själv vilket elhandelsbolag som du vill köpa elen från.