Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avbrottsersättning

Om du som är elnätskund i Södertälje eller Nykvarns kommun drabbas av strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du möjlighet att få avbrottsersättning för det.

Avbrottsersättningen omfattar alla våra elnätkunder, under förutsättning att anläggningen inte varit elektriskt frånkopplad vid tillfället. Hur stor avbrottsersättningen är beror på hur länge du varit utan ström och vad du betalar i nätavgift. Se tabellen nedan.

Felanmälan

Du behöver bara felanmäla ett strömavbrott om det inte syns på vår driftstatussida. Då har det inte registrerats i våra system. Ring oss på 08-550 233 00 så att vi kan åtgärda problemet.

Ersättning vid strömavbrott

Maximal avbrottsersättning är högst 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därför bli lägre än vad som framgår av kolumnen lägsta belopp.

Antal timmar Ersättning i % av årlig nätavgift Lägsta belopp
12-24 timmar 12,5 % 1 000 kr
24-48 timmar 37,5 % 2 000 kr
48-72 timmar 62,5 % 3 000 kr

Skadestånd för privatperson

I vissa fall kan du som konsument ha rätt till skadestånd för skador som uppstått till följd av ett strömavbrott. Du har rätt till ersättning för utgifter, inkomstbortfall eller annan förlust. Regler regleras i ellagen kap 11 och i allmänna avtalsvillkoren Nät 2012K.

Vilket område gäller ärendet?
Hur vill du bli kontaktad?

Senast ändrad: 11 juli, 2019