Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Myndighetsavgifter

I din fasta elnätsavgift ingår myndighetsavgifter till staten. Dessa består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 67,19 kronor per år. Myndighetsavgifterna faktureras som en del i din fasta avgift på elnätsfakturan.

Lågspänningskund

Som lågspänningskund betalar du 1,37 kronor i nätövervakningsavgift och 0,88 kronor i elsäkerhetsavgift per år.

Högspänningskund

Som högspänningskund betalar du 270 kr i nätövervakningsavgift och 60 kronor i elsäkerhetsavgift per år.

Vad innebär de olika avgifterna?

De tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering

Elsäkerhetsavgift

  • Statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.
  • Finansierar Elsäkerhetsverket arbete.

Elberedskapsavgiften 

  • Statlig avgift som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Finansierar Svenska Kraftnäts arbete.

Nätövervakningsavgiften

  • Statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen. Avgiften betalas till ditt lokala Elnätsbolag och administreras av Elsäkerhetsverket.
  • Finansierar Energimarknadsinspektionens arbete.

Prislista 2020-2021

 
Myndighetsavgift

Privatkund inkl. moms, lågspänning

Företag exkl. moms, lågspänning Företag exkl. moms, högspänning
Elsäkerhetsavgift 12,75 kr 10,20 kr 810 kr
Elberedskapsavgift 49 kr 39,20 kr 2 129 kr
Nätövervakningsavgift 5,44 kr 4,35 870 kr
Totalt pris 67,19 kr 53,75 kr 3 809

Senast ändrad: 16 december, 2020