Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Elnätspriser

Sänkt elnätspris från den 1 januari 2021

Från och med den 1 januari sänks elnätspriset med 10 procent för effektkund lågspänning och med 20 procent för effektkund högspänning (80A och större). 

Södertäljes elnätspris är idag lägre än genomsnittet. Vi ligger på plats 29 av 290 där plats ett är billigast. Läs mer i Nils Holgerssons avgiftsrapport.

Ditt elnätspris består av två delar

En fast abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är fast och sprids ut över ett kalenderår. I din fasta avgift ingår även myndighetsavgifter. Abonnemangsavgiften bestäms av storleken på din huvudsäkring och benämns i Ampere (A), det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt.

En rörlig elöverföringsavgift

För överföringen av el från kraftkällan hem till dig tar vi som elnätsägare ut en avgift. Överföringsavgiften är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

Du kan påverka ditt elnätspris

Du kan påverka ditt elnätspris på två sätt:

 • välja rätt säkring
 • sänka din elförbrukning

2021 års elnätspriser

Elnätspris, 16 A-25 A. (T ex lägenheter och villor)
Taxa ID Säkring Fast avgift, inkl moms Överföringsavgift, inkl moms
N216 16 A 2 214 kr/år (exkl moms 1 771 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)
N220 20 A 2 574 kr/år (exkl moms 2 059 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)
N225 25 A 3 590 kr/år (exkl moms 2 872 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)
N200 Lägenhet max 25 A 875 kr/år (exkl moms 700 kr/år) 31,50 öre/kWh (exkl moms 25,20  öre/kWh)
N215* Radhus max 25 A enfasigt 2 214 kr/år (exkl moms 1 771 kr/år) 21,20 öre/kWh (exkl moms 16,90 öre/kWh)

 

Elnätspris, 35-63 A. (T ex flerbostadshus och mindre företag)
Taxa ID Säkring Fast avgift, exkl moms Överföringsavgift, exkl moms
N235 35 A

3 995 kr/år

16,90 öre/kWh
N250 50 A 5 279 kr/år 16,90 öre/kWh
N263 63 A 6 605 kr/år 16,90 öre/kWh
N206* Säkring flerbostad max 125 A 700 kr/år 25,20 öre/kWh

*Nyteckningar av abonnemanget kan inte göras.

Elnätspris, 80 A och större (T ex större anläggningar och företag)
Effektabonnemang 0,4 kV (priser exkl moms)
Taxa ID Lågspänning - 0,4 kV Årsavgift kr/år Årseffektavgift kr/kW* Överföringsavgift öre/kWh
N101 80 A lägsta effektuttag 45 kW 8 441 345 5,39
N102 100 A lägsta effektuttag 50 kW 8 441 345 5,39
N103 125 A lägsta effektuttag 60 kW 8 441 345 5,39
N104 160 A lägsta effektuttag 75 kW 10 299 341 5,39

N105

200 A lägsta effektuttag 85 kW

10 299 341 5,39
N110 >200 A lägsta effektuttag 100 kW 13 084 331

5,39

*Effektavgiften debiteras månadsvis baserat på månadens högsta timvärde, som lägst taxans lägsta effektuttag.

Effektabonnemang 12-20kV (priser exkl moms)
Taxa ID Högspänning 10-20 kV Årsavgift kr/år Årseffektavgift kr/kW Överföringsavgift öre/kWh
N150 0-2 MW 14 612 269 4,37
N160 2-10 MW 39 374 265 4,13
N172 >10 MW 140 898 236 3,63

Frågor och svar

När sker prisförändringen för elnät?

Det nya elnätspriset gäller från och med den 1 januari och sänks med 10 procent för effektkund lågspänning och med 20 procent för effektkund högspänning (80A och större).  

Det finns inga bestämmelser som uttryckligen begränsar när under året vi får ändra priset, exempelvis vid årsskiftet eller halvårsskiftet och inte heller antalet prishöjningar per kalenderår.

Varför sänks priset bara för hög- och lågspänningskunder?

Då intäktsramen är lägre för åren 2020-2023 har vi gjort ett större arbete med att se över kostnadsfördelningen per kundgrupp istället för på totalen. Vi sänker därför priset för låg- och högspänningskunder för att få en mer kostnadsriktig och rättvis prismodell, där varje kund bär sina egna kostnader.

Hur får jag information om nya elnätspriser?

Vid prisändringar informerar vi minst 15 dagar före priset ändras och informationen får du på din faktura, via annonsering eller vår hemsida.

Vad får du för pengarna?

El när du behöver den

El behöver precis som vägar, vattenledningar och järnvägsspår underhållas. Vi har 3 000 kilometer elnät som måste skötas om. Med hjälp av elnätet ser vi till att du har el när du värmer din mat, laddar mobilen och startar favoritserien.

Ökad leveranssäkerhet

Du och 100 000 andra människor kan få el med 98,9 % leveranssäkerhet.

Snabb avbrottshantering

Om du får strömavbrott löser vi det oftast inom fem minuter. Och när ledningar behöver repareras är vi i de flesta fall på plats inom en timme. Oavsett tid på dygnet.

Smart elnät för ett hållbart samhälle

Elnätet genomgår en positiv omställning för att hantera ökad produktion av el från förnybar vindkraft, vattenkraft och solenergi. Vi investerar även i smarta nät så att du kan producera och sälja din egen el.

Hur ser Södertäljes pris ut jämfört med andra kommuner?

Telge Näts elnätspris ligger bra till jämfört med många andra kommuner i Sverige. Av 290 kommuner har Södertälje plats nummer 29 (lägst pris har nummer ett).

Kan jag välja elnätsleverantör?

Nej, som elnätsleverantör äger vi ledningarna fram till din fastighet. Det kallas för naturligt monopol. Däremot kan du själv välja den elhandlare du vill köpa din el av och vilken energikälla du föredrar.

Hur mycket el förbrukar vi normalt i Sverige?

På grund av vårt kalla klimat och en elintensiv basindustri använder vi mycket el i Sverige, cirka 16 000 kWh el per person och år. Det gör att vi hamnar på plats fyra i världen när det gäller elanvändning per capita.

Vad är objektivt och icke diskriminerande elnätspris?

Ditt elnätspris ska, enligt ellagen, vara objektivt, icke diskriminerande* och utformat på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.

Objektivt och icke diskriminerande elnätspris betyder att du som kund betalar för dina faktiska kostnader och att vi som elnätföretag inte behandlar en kund på annorlunda sätt än vad som gäller för övriga kunder i kundgruppen.

Hur regleras elnätspriset?

Eftersom elnäten i Sverige drivs utan konkurrens finns bestämda/uppsatta regler och lagar att följa som elnätsföretag. Regelverket innehåller bestämmelser om tillstånd, intäkter och krav för att elnätet ska vara leveranssäkert. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den tillsynsmyndighet som säkerställer att regelverket efterföljs, att intäkterna från elnätsföretagen är rimliga och att vi förhåller oss till den beslutade intäktsramen* (gäller i regel fyra år i taget.)

* Intäktsram är den totala summan du som elnätskund betalar till oss som elnätsföretag.

Vilka kostnader ska elnätspriset täcka?

Ditt elnätspris ska täcka kostnader för:

 • investeringar
 • utbyggnationer
 • fysiska anläggningar (ledningar, kablar, transformatorer etc.)
 • mätning och fakturering (kundadministration)
 • kapital (avskrivning och ränta på kapitalet)
 • drift och underhåll
 • elnätsförluster
 • rimlig avkastning/vinst (regleras av energimarknadsinspektionen)
Hur vet jag vilken kundgrupp jag tillhör?
 • Säkringskund, Konsument med 16A-63A mätarsäkring, inklusive 25A lägenhet
 • Säkringskund, Näringsidkare med 16A-63A mätarsäkring
 • Effektabonnemang, lågspänning >80A
 • Effektabonnemang, högspänning med abonnerad effekt
Vad är skillnaden mellan säkrings- och effektkund?

Både säkringskunder och effektkunder betalar för den el som används med fast avgift och en förbrukningsavgift (kWh). Men i motsats till säkringskunder har effektkunder även en effektavgift (kW) som komplement i prissättningen. Då effektkunder vanligtvis har större effektuttag än säkringskunder, gör att de har större möjlighet att påverka sin elnätskostnad idag.

Säkringskund - lågspänning

Oavsett hur mycket el som använts kostar själva belastningen av elnätet lika mycket för en säkringskund för respektive säkringskategori. Hur stor avgiften är beror på hur stor säkring som används, till exempel 16 A, 25 A eller 50 A. Belastningsdelen (effekten) för säkringskunder är inbakad i de andra avgifterna.

Effektkund - lågspänning

Som effektkund betalar du för hur mycket ni faktiskt använder elnätet. Priset baseras på den timma varje månad då ni belastade elnätet som mest.

Effektkund - högspänning

Som högspännings effektkund abonnerar du på en överenskommen årlig maxeffekt, som årligen uppdateras. Debitering sker mot den överenskomna effekten under året, och vid årets slut så regleras eventuella överuttag.

 

Senast ändrad: 17 december, 2020