Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Nya regler för energiskatt på el

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen gäller från den 1 januari 2018.

För dig som har ett elabonnemang hos Telge Nät innebär detta att energiskatten kommer faktureras på elnätsfakturan istället för elhandelsfakturan. Den normala energiskatten är idag 33,1 öre per förbrukad kilowattimme. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men fakturan från ditt elhandelsföretag kommer bli lägre, medan fakturan från elnätsföretaget blir högre.

De nya reglerna innebär även att:

  • Företag som har rätt till återbetalning på 0,5 öre per kWh av energiskatten måste ansöka om återbetalning hos Skatteverket.
  • Skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, vare sig direkt på nätfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.
  • Är din elanvändning större än 20 GWh per år kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldig hos Skatteverket. Det innebär att du sköter hanteringen av elskatten själv.
  • Företag som bedriver spårbunden trafik, kemisk reduktion eller elektrolytiska processer är undantagna verksamheter och har fortsatt skattefri el.

Mer information om förändringen hittar du på Skatteverkets hemsida.

Länkar till Skatteverket:

Frågor och svar

Vilka delar består mina elkostnader av?

Elkostnaden består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder och som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten.
Varför betalar jag skatt på energin?

All elektricitet som förbrukas i Sverige är skattepliktig enligt lag. Energiskatt och moms bestäms varje år av riksdagen, vilket innebär att du inte kan påverka den. Med hjälp av de skattepengar som kommer in kan staten se till att Sverige är så energieffektivt som möjligt.

Vad består skatten av?

Energiskatten på el betalar du per kilowattimme, kWh, el du förbrukar. Dessutom betalar du moms, 25 procent, som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen.

Utöver skatt och moms betalar du också en avgift för att täcka kostnader för Elsäkerhetsmyndighetens arbete. Avgiften består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter. 2017 är denna avgift totalt 57,5 kronor per år. Mer om denna avgift kan du läsa på Elsäkerhetsverket.

Varför flyttas skattskyldigheten?

Den flyttas för att elnätsföretagen har bättre tillgång till de uppgifter som behövs när skatten ska redovisas och för att regeringen vill ha kontroll på att den som använder el också betalar skatt. På det här viset kan även utländska aktörer agera på den svenska elmarknaden utan att det blir bortfall av skatteintäkter för staten.

Senast ändrad: 15 februari, 2018