Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Gula blommor

Våra uthyrningsregler

Våra bostäder tilldelas genom köpoäng. Det finns ingen förtur i bostadskön. Här kan du läsa om hur du ställer dig i vår bostadskö och samlar poäng.

För att få hyra en bostad behöver du uppfylla ett antal kriterier. Här finns information om vilka dessa är och vad som gäller för att hyra hos oss.

Allmänna krav för att teckna kontrakt

 • Ha fyllt 18 år, skriven i Sverige, nordisk medborgare, EU-medborgare eller ha svenskt personnummer. (Du kan dock ställa dig i vår bostadskö när du fyllt 16 år.)
 • Inte ha någon skuld till Kronofogden eller Telge Bostäder. Om betalningsanmärkning finns ska skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten vara noll kronor under de senaste tolv månaderna.
 • Vara en fysisk person och inte ha störningsanmärkningar.
 • Du som kontraktsinnehavare ska ha behov av bostaden, bo permanent och vara folkbokförd i bostaden.
 • Det är inte tillåtet att inneha flera boenden inom äktenskap eller samboskap. Vid skilsmässa ska dom från tingsrätten uppvisas.
 • Ha en inkomst som gör att du klarar den aktuella hyran.
 • Teckna en hemförsäkring.

Annan bostad

Du som redan har ett hyresavtal hos en annan hyresvärd eller äger en fastighet, ska lämna in underlag som styrker uppsägning eller planerad försäljning innan hyresavtal tecknas.

Inkomstkrav

Din inkomst ska stå i proportion till den aktuella bostadens hyresnivå. När hyran är betald ska ett bestämt belopp finnas kvar att leva på. Beräkningen utgår från riksnormen för olika hushållstorlekar som utges av Socialstyrelsen och uppdateras en gång per år och är grund för beloppet som ska finnas kvar.

När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst genom en kreditupplysning. Inkomst ska finnas i minst 3 månader från kontraktsstart och kunna styrkas med skriftligt intyg.

Inkomst

När du får ett erbjudande om visning måste alla intyg vara klara för att lämnas in. Ladda upp dina intyg på Mina sidor, alternativt mejla dem till intyg@telge.se och skriv det femsiffriga lägenhetsnumret i ämnesraden.

Har du inte inkommit med dina intyg senast sista svarsdag för visningserbjudandet kommer lägenheten att erbjudas till nästa person i kön.

Med inkomst avses:

 • A-kassa.
 • Studielån och studiebidrag.
 • Försörjningsstöd från Södertälje kommun.
 • Etableringsersättning.
 • Aktivitetsstöd.
 • Föräldrapenning.
 • Underhållsbidrag.
 • Barnbidrag.
 • Bostadsbidrag.
 • Inackorderingstillägg.
 • Inkomst av näringsverksamhet.
 • Inkomst av kapital eller förmögenhet.
 • Pension.

Inkomstintyg

Tillsvidareanställning eller visstidsanställning

 • Lönespecifikationer tre månader tillbaka.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.
 • Arbetsgivarintyg som inte är äldre än 6 månader och innehåller:
  • Arbetstagarens namn och personnummer
  • Anställningsform
  • Anställningsdatum
  • Sysselsättningsgrad i procent (%)
  • Uppskattad månadsinkomst
  • Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och telefonnummer
  • Arbetsgivarens underskrift
  • Datum för när intyget är utfärdat

Vid visstidsanställning som slutar inom tre månader ska intyg om a-kassa bifogas.

Egen företagare

 • Senaste inlämnade deklarationen.
 • Registreringsbevis från Skatteverket (företaget ska ha varit verksamt minst ett år).
 • Aktuell balans- och resultatrapport.
 • Intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

A-kassa

 • Intyg från a-kassa där dagersättning samt antal kvarvarande dagar framgår.
 • Medlemsbevis från a-kassa där det framgår när man blivit medlem
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Studiemedel

 • Antagningsbesked från skolan.
 • Uppvisande av studieintyg för heltidsstudenter.
 • Utbetalningsplan från CSN där månadsersättning samt antal månader framgår.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Försörjningsstöd

Inga intyg krävs. Kommunikationen sker mellan Telge Bostäders uthyrning och socialtjänsten i Södertälje Kommun.

Etableringsersättning

 • Intyg från Arbetsförmedlingen där det framgår hur länge du har rätt till denna ersättning.
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Aktivitetsstöd

 • Intyg från Arbetsförmedlingen på hur länge du har rätt till denna ersättning.
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Föräldraledig

 • Intyg från Försäkringskassan på kvarvarande dagar samt dagsersättning.
 • Intyg från Försäkringskassan om utbetalning.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Barnbidrag

 • Inga intyg krävs.

Underhållsbidrag

 • Intyg från Försäkringskassan som visar nivå samt varaktighet.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Bostadsbidrag och bostadstillägg

 • Preliminärt beslut från Försäkringskassan där hyran för aktuell lägenhet framgår.

Pension

 • Intyg från Pensionsmyndigheten.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Sjukpension

 • Beslut på perioden samt månadsbelopp från Försäkringskassan.
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka där utbetalning framgår.

Kommunal hyresgaranti

Via Södertälje kommun är det möjligt att söka kommunal hyresgaranti. Det innebär att kommunen går i borgen för dig som hyresgäst om du har tillräckligt god ekonomi för ett eget boende, men ändå har svårt att få en hyresrätt med förstahandskontrakt.

Om du är i behov av hyragaranti från kommunen när du söker bostad hos oss behöver du ha hyresgarantiansökan godkänd innan vi kommer att kunna godkänna dig som hyresgäst. Tänk på att du behöver ha minst 4 000 köpoäng i vår bostadskö för att ha möjlighet att få en hyresgaranti av kommunen.

Hur du går till väga kan du läsa mer om på kommunens webbplats

Medboende

En medboendes inkomst kan räknas med under förutsättning att den medboende ska bo tillsammans med den sökande och vara folkbokförd på adressen. 

Spärr av intresseanmälan

Telge Bostäder kan i vissa fall spärra din intresseanmälan om du av olika anledningar misskött dig, inte uppfyller våra krav eller inte svarar på erbjudanden.

 • Om du har skulder hos Kronofogden spärras din intresseanmälan ett år framåt från den senaste registrerade skulden i kreditupplysningen.
 • Om du inte svarat på tre erbjudanden inom sex månader spärras din intresseanmälan i sex månader.
 • Om du tackar ja till en lägenhet och sedan ändrar dig spärras din intresseanmälan i sex månader.
 • Om du kallats till en kontraktsskrivning och sedan ångrar dig spärras din intresseanmälan i ett år och köpoängen nollställs.

Bostad Bums

Bostad Bums är bostäder som är tillgängliga omgående med snabb inflytt där tillträde sker samma dag som kontraktsskrivning. Bor du hos oss och söker en bostad som är Bostad Bums har du tre månaders uppsägningstid på din nuvarande bostad.

Eget bostadsbyte

Två eller fler hyresgäster kan komma överens om att byta bostad med varandra. En ansökan, med angivande av ett tydligt och gott skäl till bytet, ska godkännas av oss innan bytet kan ske.

Ytterligare en förutsättning är att den person som ska överta bostaden uppfyller våra hyreskrav. Både interna och externa hyresgäster som önskar ansöka om bostadsbyte ska ha bott i sin bostad i minst 1 år. Extern hyresgäst ska uppvisa hyresavtal hos sin nuvarande hyresvärd.

Hyra ut i andra hand - andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut i andra hand måste du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. I ansökan ska det framgå varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och hur länge.

Lag om uthyrning i andra hand

Efter den första oktober 2019 har reglerna för andrahandsuthyrning skärpts. Nu finns en ny lag som innebär hårdare straff om du inte följer reglerna. Tillstånd krävs från oss och du får inte ta ut mer i hyra än du själv betalar. Hyr du ut din lägenhet utan tillstånd har vi rätt att säga upp ditt hyresavtal i förtid. Tar du dessutom för mycket i hyra riskerar du böter eller fängelse.

Om du vill hyra ut i andra hand krävs en god anledning, till exempel:

 • studier på annan ort
 • prova på samboförhållande
 • tillfälligt arbete på annan ort
 • längre utlandsvistelse

Du är ansvarig för bostaden även under den tid som du hyr ut den, både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser. Vi behöver därför din tillfälliga adress under den tiden du hyr ut din bostad. Befinner du dig utomlands ska du också skriva en fullmakt till någon i Sverige som du litar på.

Överlåta bostaden

Du får inte automatiskt överta dina föräldrars bostad eller testamentera bort en hyresrätt. Däremot kan du få tillstånd att överlåta din lägenhet till en närstående person som du sammanbott med i minst tre år. Med närstående avses exempelvis make, maka, sambo och barn. En förutsättning är att den person som ska överta bostaden uppfyller våra hyreskrav.

Trångboddhet

I Södertälje är efterfrågan på bostäder mycket stor. Det gör att många tränger ihop sig och bor alldeles för trångt. Tillsammans med Södertälje kommun jobbar vi för att förhindra osunda boendeförhållanden. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten görs individuellt och har inga fasta regler. 

Boende per lägenhet

1 rok < 49 kvadratmeter: max 3 personer
2 rok < 70 kvadratmeter: max 4 personer
3 rok < 90 kvadratmeter: max 6 personer
4 rok < 110 kvadratmeter: max 8 personer
5 rok < 120 kvadratmeter: max 10 personer

Undantag kan dock göras för föräldrar med många barn eller när bostaden anses vara större än normalt.

Parkeringsplatser

Här läser du läsa vad som gäller för våra parkeringsplatser.

Blanketter

Här hittar du våra blanketter.

Senast ändrad: 23 juni, 2020