Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Radonmätning i bostäder

Telge Bostäder har sedan 2011 arbetat systematiskt med radonmätningar i fastigheterna. Under hösten och vintern 2015 görs de 1 000 sista mätningarna. 

Telge Bostäder har sedan 2011 arbetat systematiskt med radonmätningar i fastigheterna. Under hösten och vintern 2015 görs de 1 000 sista mätningarna.

Ungefär 1 300 lägenheter uppskattas ha radonvärden över det tillåtna. För dessa tar vi fram åtgärder som ska sänka radonhalten.

Så här görs mätningarna

Radonmätningar kan bara göras under perioden 1 oktober–30 april. Mätningen görs under två månader eftersom radonhalten varierar ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar.

Mätningen utförs av en mätfirma. De berättar hur mätningen går till och hur du ska hantera de två mätdosor som mäter radonhalten.

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 becquerel/kubikmeter. Det betyder att radonhalten inomhus inte bör vara mer än 200 becquerel (Bq) per kubikmeter luft.

Resultat och åtgärder

Efter mätperioden hämtar mätfirman radondosorna och analyserar resultatet. Visar det på för höga värden, över 200 Bq/kubikmeter luft, gör vi en utredning för att se vad det beror på och sätter sedan in åtgärder. Kontrollmätningar utförs alltid för att säkerställa värdet.

Eftersom mätningar bara kan göras under en viss period på året, kan det dröja en tid innan kontrollmätningen genomförs. Du kan alltid kontakta oss för att få reda på värdet i just din bostad.

Vad är radon?

Radon finns naturligt i berggrund och i mark på de flesta ställen i Sverige. Det kan även finnas i vissa byggmaterial och i vattnet. Det är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Det är dessa radondöttrar som kan inverka på hälsan.

Hälsorisker med radon

Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Det motsvarar 15 procent av alla lungcancerfall. Störst risk att drabbas har den som röker. Cirka 450 av de som drabbas av lungcancer kopplat till radon är rökare. Lungcancer är den enda kända hälsorisken med radon.

Hur kan man själv förhindra för hög radonhalt

Håll ventilationen öppen. Radonet är en lättflyktig gas som lätt vädras ut. Tänk därför på att aldrig sätta igen ventilerna.

Frågor?

Vid frågor, kontakta Anna Nordlund, energi-och miljöingenjör tel. 08-550 227 13, eller Karl Samuelsson, VVS-ingenjör, tel. 08-550 331 21.

Senast ändrad: 17 maj, 2018