Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Ansökan om anstånd för företag gällande hushålls- och matavfallsavgifter (taxa)

Coronapandemin är en oförutsedd händelse och något som de drabbade företagen inte har kunnat råda över. Som företagare behöver du kunna påvisa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså har varit tillfälliga.

Anstånd beviljas med en månad i taget. Det finns möjlighet till ytterligare förlängning av anståndstiden i upp till sex månader. Telge Återvinning gör i så fall en ny prövning av omständigheterna i ärendet och bedömer vad som talar för ett förlängt anstånd.

Det är Telge Återvinnings bestämmelser om anstånd som styr. Om det finns så kallat synnerliga skäl beviljar Telge Återvinning anstånd med inbetalning av avgifter som gäller hushållsavfall och matavfall. Den som söker anstånd ska visa att synnerliga skäl finns.

Huvudsyftet med anståndet är att de företag som drabbas av tillfälliga betalningsproblem ska kunna få en längre tid på sig för att skaffa fram pengar för att betala avgiften. Det handlar om ett enstaka tillfälle där företaget har hamnat i tillfälliga betalningssvårigheter på grund av händelser som företaget inte har kunnat påverka, men där företaget har goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd betala skulden.

Frågor och svar

Hur kan jag minska avfallskostnaden för min verksamhet?

Du kan minska dina sophämtningskostnader på flera sätt:

  • Du kan ändra ditt abonnemang, antingen så att vi hämtar mer sällan eller har färre kärl.
  • När du vill öka upp igen kan det ta lite tid, så var ute i god tid.

Min verksamhet måste avsluta abonnemanget, hur gör jag?

  • Om du ska avveckla din verksamhet kan du säga upp abonnemanget.
  • Normal uppsägningstid är 1 månad, men i rådande situation gör vi allt vi kan för att hjälpa dig som behöver minska dina kostnader här och nu.
  • Vi frångår våra rutiner och gör ändringar utefter dina önskemål så långt vi kan. Dock ej retroaktivt. Kontakta kundservice, så hjälper vi dig.

Jag jobbar hemma och det blir mer hushållsavfall nu – hur gör jag?

När vi jobbar och vistas hemma mer än vanligt blir det också mer avfall.

  • Sortera ut dina förpackningar mer noggrant.
  • Minimera matavfallet genom att äta rester och planera dina matinköp.

Vad ska jag göra med mitt hushållsavfall när jag är sjuk?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan du hantera ditt hushållsavfall som vanligt. Men för säkerhets skull kan du:

  • knyta ihop påsen ordentligt.
  • lägg inga lösa påsar bredvid behållaren.
  • stäng kärlets lock ordentligt.

Har återvinningscentralen öppet?

Ja, öppettider och adress till närmsta återvinningscentral hittar du här. Åk inte dit om du känner dig sjuk.

Ansökan om anstånd

Vem har rätt att ansöka om anstånd?

Möjligheten gäller tillfälligt för företag och vid begäran från och med den 20 mars. Möjligheten gäller tills annat beslut fattas.

Är anståndet med fakturor gällande hushåll/matavfall räntefria eller kommer jag att behöva betala ränta i efterskott?

För dig som företagare tas ingen dröjsmålsränta eller annan avgift ut.

Jag har en faktura som inte är betald, hur gör jag?

Du kan begära anstånd, det vill säga ansöka om att få betala fakturan senare, om du av någon anledning inte har möjlighet att betala din faktura i tid. Fyll i formuläret nedan för att begära anstånd. Möjligheten gäller enbart företag som på grund av coronaviruset har ekonomiska svårigheter. För övriga verksamheter samt privatpersoner gäller förfallodatum som anges på fakturan.

Mitt ärende ligger hos Kronofogden, vad händer nu?

Om ärendet redan ligger hos Kronofogden så gäller normala regler i bedömningen, eftersom betalningen skulle ha skett innan coronakrisen inträffade.

Gäller anståndet alla fakturor från Telge Återvinning?

Nej, det gäller endast hushålls- och matavfallsavgifter (taxa).

Från vilket datum kan jag ansöka om anstånd?

Beslutet gäller från 20 mars 2020 och fram till nytt beslut meddelas.

Hur länge gäller mitt anstånd?

En månad i taget, det vill säga 30 dagar. Tänk på att det är viktigt att fakturan betalas innan anståndstidens slut. Om du behöver förlängd anståndstid, behöver du kontakta Telge Återvinning i god tid.

Ansökan om anstånd för hushålls- och matavfallsavgifter (taxa)

OBS! Skyldigheten att betala fakturan på ordinarie förfallodag påverkas inte av att du har lämnat in en ansökan om anstånd med betalning. Först om du skulle få ett beslut om anstånd upphör din skyldighet att betala fakturan på den ordinarie förfallodagen.

Senast ändrad: 3 april, 2020