Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Regler för miljörum

Det här gäller när du ska utforma ditt miljörum

 • Inga trösklar, trappsteg eller nivåskillnader.
 • Dörren ska ha en släplist som skyddar mot skadedjur.
 • Skyddsplåt på insidan av dörren som skydd mot stötar.
 • Dörren ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.
 • Dörren ska kunna öppnas och låsas utifrån.
 • Dörren ska vara minst 1,2 meter bred och 2 m hög.

Rummets utformning

 • Rumshöjden ska vara minst 2,1 meter.
 • Placera gärna en avbärarlist 0,95 -1,25 meter över golvet för att undvika slitage.
 • Strömbrytare bör placeras 1,3 meter över golvet för att den inte ska bli påkörd.
 • Golvet ska vara halkfritt och lätt att rengöra.
 • Bra belysning med minst 100 lux.
 • Ventilation måste finnas och frånluftsflödet bör vara 5 l/s och m2 golvyta.
 • Ventilationsöppningar ska täckas med nät och inte ha större hål än 5 mm.
 • Ett miljörum för ca 40-50 lägenheter bör vara 4,5 x 9 meter stort.

Tillgänglighet och transportvägar

 • Sopbilen får inte hindra annan trafik när den står stilla.
 • Körbanan ska vara hårdgjord.
 • Transportvägen ska minst ha en fri höjd på 4,7 meter och vara 4,6 meter bred.
 • Vägen ska vara minst 4,6 meter bred om trafik förekommer i båda riktningarna.
 • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
 • Fri höjd av 4,7 meter.
 • Vändplan ska vara minst 18 meter i diameter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om.
 • Det ska vara fri sikt och framkomlighet.
 • Vägar och vändplatser ska vara snöröjda och halkbekämpade under vintertid.
 • Snövallar får inte inkräkta på vägbredden eller vändplanens yta.
 • Backningar får inte förekomma annat än i undantagsfall och aldrig på gång- och cykelvägar, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.
 • Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet.
 • Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare kan vara väghållare.
 • Skaftvägar är inte godkända.
 • Underlaget måste klara ett axeltryck på minst 11,5 ton eller 19 tons boggilast oavsett årstid.

Lastningsplatser

 • Lastbilen får inte hindra annan trafik när den står stilla.
 • Platsen måste vara tillräckligt stor för att hantera container/kärl.
 • Ingen nivåskillnad mellan avfallsutrymmet och lastplatsen vid containerhantering.
 • För uppställning och hämtning av container behövs en fri längd om minst 18 meter.

Rekommendationer för lastningsplatser utomhus

  Kärlhämtning Containerhämtning
 Bredd  4,6 meter  4,6 meter
 Längd  15 meter  18 meter
 Fri höjd  4,7 meter  upp till 10 meter

Senast ändrad: 17 maj, 2018