Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avfallstaxan för en- och tvåfamiljshus

Taxan är uppdelad i en fast avgift per hushåll, en rörlig abonnemangsavgift och eventuella tilläggstjänster. Avgifterna är angivna inklusive moms.

Fast avgift per år

En- och tvåfamiljshus 1 170 kr/hushåll
Uppehåll/vilande abonnemang 1 170 kr/hushåll

Abonnemangsavgift per år

Hemsortering
  Tömning av kärl 1 varannan vecka* Tömning av kärl 1 var fjärde vecka*
240 + 240 liter 1 090 kr 545 kr
370 + 370 liter 1 130 kr 565 kr
Extra kärl för restavfall, 140 liter 1 170 kr -
Mat- och restavfall
 

Tömning varannan vecka

Tömning var fjärde vecka* Tömning var åttonde vecka*
140 liter - 530 kr 215 kr
190 liter 1 445 kr 940 kr -
240 liter 2 010 kr 1 425 kr -
Gemensam avfallslösning, minst tre fastigheter
 

Tömning varannan vecka

Tömning varannan vecka med anmäld kompost*

240 + 240 liter 765 kr 680 kr
370 + 370 liter 850 kr 765 kr

*Erbjuds bara hushåll som hemkomposterar sitt matavfall och detta ska vara anmält till kommunens miljökontor.

Tilläggstjänster

Extra tömning 440 kr/kärl
Hämtning av grovavfall
Emballerat grovavfall, per kbm. 465 kr/hämtning
Ej emballerat grovavfall (t ex möbler), per kbm. 920 kr/hämtning
Grovavfall i container/lastväxlarflak
Utställning, hyra tre dagar, hämtning av container,
upp till 15 kubikmeter. Avgift för behandling tillkommer.
2 080 kr/tillfälle
Behandling. 1 690 kr/ton
Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar. 30 kr/dag
Extra tömning, exkl. behandling. 1 115 kr
Besök vid återvinningscentral
Upp till 25 avgiftsfria besök per hushåll och år. 0 kr
Besök för hushåll, utöver 25 avgiftsfria besök per år. 160 kr/besök
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll. 160 kr/kort
Hämtning av trädgårdsavfall, vecka 16-45
370 liter, tömning 15 gånger, varannan vecka 880 kr
Extra tömning 405 kr/tömning
Emballerat trädgårdsavfall 285 kr/kbm
Hämtning av latrintunna
Schemalagd hämtning var fjortonde dag året runt. 8 940 kr/år
Extra latrintunna i samband med schemalagd hämtning. 530 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning
av latrintunna utan abonnemang.
1 250 kr
Dragavståndsavgift, per kärl och tömning
0-3 meter 0 kr
3-10 meter 7 kr
10-20 meter 14 kr
20-30 meter 28 kr
Utöver 30 meter 20 kr/10 meter
  • Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg.
  • Matavfall sorteras i gröna påsar som läggs i kärlet för hushållsavfall. Om matavfallet komposteras hemma ska detta anmälas till kommunens miljökontor.
  • Kärl 2 för Hemsortering töms var fjärde vecka.
  • Avfall från hushåll på ö utan fast vägförbindelse hämtas i säck, 210 liter. Hämtning sker från fastigheten under sommarperioden. För abonnemang året runt ska avfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.
  • Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.
  • Vid ett besök till återvinningscentralen får fordonet väga max 3,5 ton och ha en maxlast på 3 kubikmeter per besök. Det motsvarar en personbil med släpvagn.

Senast ändrad: 1 april, 2021