Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avfallstaxan för fritidshus

Taxan är uppdelad i en fast avgift per hushåll, en rörlig abonnemangsavgift och eventuella tilläggstjänster. För fritidshus sker hämtning under sommarperioden, vecka 18-39.

Fast avgift per år

Fritidshus på fastland eller ö 750 kr
Uppehåll/vilande abonnemang 750 kr

Abonnemangsavgift per år

Hemsortering
  Tömning av kärl 1
varannan vecka
Tömning av kärl 1
var fjärde vecka*
240 + 240 liter 910 kr 794 kr
370 + 370 liter 935 kr -
Hushållsavfall
 

Tömning varannan vecka

Tömning var fjärde vecka* Tömning var åttonde vecka*
140 liter - 376 kr 245 kr
190 liter 935 kr - -
240 liter 1 182 kr - -
Fritidshus på ö, 210 liter säck (11 tömningar) 955 kr - -
Gemensam avfallslösning, minst tre fastigheter.
 

Tömning varannan vecka

Tömning var varannan vecka med anmäld kompost*

Fritidshus med Hemsortering eller kärl. 749 kr 599 kr

*Erbjuds bara hushåll som hemkomposterar sitt matavfall och detta ska vara anmält till kommunens miljökontor.

Tilläggstjänster

Extra tömning 403 kr/kärl
Hämtning av extra säck för fritidshus på ö,
vid ordinarie hämtning.
230 kr/säck
Hämtning av grovavfall
Emballerat grovavfall, per kbm. 460 kr/hämtning
Ej emballerat grovavfall (t ex möbler), per kbm. 920 kr/hämtning
Grovavfall i container/lastväxlarflak
Utställning, hyra tre dagar, hämtning av container,
upp till 15 kubikmeter. Avgift för behandling tillkommer.
2 076 kr
Behandling. 1 684 kr/ton
Hyra för tillkommande dagar, utöver tre dagar. 31 kr/dag
Extra tömning, exkl. behandling. 1 097 kr
Besök vid återvinningscentral
Upp till 25 avgiftsfria besök per hushåll och år. 0 kr
Besök för hushåll, utöver 18 avgiftsfria besök per år. 157 kr/besök
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll. 157 kr/kort
Hämtning av trädgårdsavfall, vecka 16-45
370 liter, tömning 15 gånger, varannan vecka 881 kr
Extra tömning 403 kr/tömning
Emballerat trädgårdsavfall 286 kr/kbm
Hämtning av latrinbehållare
Schemalagd hämtning för fritidshus, sex hämtningar
per sommarsäsong.
2 497 kr/säsong
Extra latrintunna i samband med schemalagd hämtning. 441 kr
Extra latrintunna, ej schemalagd hämtning, eller hämtning
av latrintunna utan abonnemang.
1 067 kr
  • Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg. Vid annan placering tillämpas dragavståndstillägg. Kontakta kundservice för information om dragavståndstillägg.
  • Matavfall sorteras i gröna påsar som läggs i kärlet för hushållsavfall. Om matavfallet komposteras hemma ska detta anmälas till kommunens miljökontor.
  • Kärl 2 för Hemsortering töms var fjärde vecka.
  • Avfall från hushåll på ö utan fast vägförbindelse hämtas i säck. Hämtning sker från fastigheten under sommarperioden. För abonnemang året runt ska avfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.
  • Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.
  • Vid ett besök till återvinningscentralen får fordonet väga max 3,5 ton och ha en maxlast på 3 kubikmeter per besök. Det motsvarar en personbil med släpvagn.

Senast ändrad: 18 december, 2018