Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avfallstaxan för flerfamiljshus och samfällighetsförening

Taxan uppdelad i en fast avgift, en rörlig abonnemangsavgift och eventuella tilläggstjänster.

Fast avgift per år

Flerfamiljshus 323 kr/lägenhet
Samfällighetsförening 806 kr/hushåll

Abonnemangsavgift per år

Hushållsavfall i kärl
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Tömning tre gånger/vecka

Tömning fem gånger/vecka

< 370 liter 2 972 kr 5 945 kr 11 891 kr 17 836 kr  -
400 liter 3 214 kr 6 427 kr 12 854 kr 19 282 kr 
600 liter - 9 833 kr 19 688 kr 29 501 kr   49 140 kr
660 liter 5 302 kr 10 296 kr 21 210 kr 31 814 kr  54 054 kr
Hushållsavfall i container
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Container 6 kbm* 49 140 kr 98 280 kr
Container 8 kbm* 58 968 kr 117 936 kr

*Container får bara användas tillfälligt eller vid särskilda skäl. Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall. Avgift för hyra tillkommer.

Hemsortering
 

Tömning av kärl 1 en gång/vecka

Tömning av kärl 1
varannan vecka

370 + 370 liter  5 195 kr/år 2 598 kr/år
660 + 660 liter 9 267 kr/år 4 633 kr/år
Underjordsbehållare, per tömning
 

Schemalagd tömning

Ej schemalagd tömning
< 3 kbm 1 080 kr 1 488 kr
3,1-5 kbm  1 500 kr 2 105 kr
Sopsug, per lägenhet
Tömning en gång/vecka 788 kr
Tömning två gånger/vecka 1 580 kr
Tömning tre gånger/vecka 2 330 kr
Ej schemalagd tömning, extra hämtning eller extra
arbete när normal tömning inte kan utföras.
4 876 kr/timme

Tilläggstjänster

Dragavståndsavgift, per kärl och tömning
0-3 meter 0 kr
3-10 meter 7 kr
10-20 meter 13 kr
20-30 meter 27 kr
Utöver 30 meter 19 kr/10 meter
Extra tömning
Hushållsavfall eller hemsortering, efter beställning 403 kr/kärl
Hämtning av grovavfall, per hämtning
Grovsoprum, upp till 10 kvadratmeter 1 000 kr
Grovsoprum, större än 10 kvadratmeter 1 370 kr
Extra tömning, eller enstaka tömning utan abonnemang,
av kärl med grovavfall, max 660 liter
460 kr/kärl
Emballerat grovavfall 460 kr/kbm
Ej emballerat grovavfall (t ex möbler) 920 kr/kbm
Grovavfall i container/lastväxlarflak
Utställning, hyra tre dagar, hämtning av container,
upp till 15 kbm. Avgift för behandling tillkommer.
2 076 kr
Behandling 1 684 kr/ton
Hyra för tillkommande dagar 31 kr/dag
Extra tömning, exkl. behandling 1 097 kr
Besök vid återvinningscentral
Upp till 25 avgiftsfria besök per hushåll och år. 0 kr
Besök för hushåll, utöver 25 avgiftsfria besök per år. 157 kr/besök
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll. 157 kr/kort
  • Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillämpas dragavståndstillägg.
  • Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.
  • Matavfall sorteras i gröna påsar som läggs i kärlet för hushållsavfall.
  • Kärl 2 vid Hemsortering töms varannan vecka.
  • Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall.
  • Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.

Senast ändrad: 18 december, 2018