Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avfallstaxan för flerfamiljshus och samfällighetsförening

Taxan uppdelad i en fast avgift, en rörlig abonnemangsavgift och eventuella tilläggstjänster.

Fast avgift per år

Flerfamiljshus 540 kr/lägenhet
Samfällighetsförening 1 170 kr/hushåll

Abonnemangsavgift per år

Mat- och restavfall i kärl
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Tömning tre gånger/vecka

< 370 liter 2 900 kr 5 215 kr 11 145 kr 19 415 kr 
400 liter 3 135 kr 5 640 kr 12 045 kr 20 990 kr 
600 liter - 8 630 kr 18 430 kr 32 115 kr 
660 liter 5 170 kr 9 035 kr 19 875 kr 34 635 kr
Mat- och restavfall i container
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Container 6 kbm* 54 755 kr 109 510 kr
Container 8 kbm* 65 705 kr 131 415 kr

*Container får bara användas tillfälligt eller vid särskilda skäl. Grovavfall får inte läggas i container för matavfall och restavfall. Avgift för hyra tillkommer.

Hemsortering
 

Tömning av kärl 1 en gång/vecka

Tömning av kärl 1
varannan vecka

370 + 370 liter  2 340 kr/år 1 170 kr/år
660 + 660 liter 5 750 kr/år 2 875 kr/år
Mat- och restavfall i bottentömmande behållare
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Extra tömning

< 1 kbm 6 690 kr 12 170 kr 26 770 kr 880 kr 
1,1-2 kbm 13 385 kr 24 335 kr 53 540 kr 1 465 kr
2,1-3 kbm 19 075 kr 34 680 kr 76 295 kr 2 195 kr
3,1-4 kbm 24 095 kr 43 805 kr 96 370 kr 2 925 kr
> 4 kbm 26 770 kr 48 670 kr 107 080 kr 3 655 kr
Restavfall i separata bottentömmande behållare
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Extra tömning

< 1 kbm 6 275 kr 11 410 kr 25 095 kr 880 kr 
1,1-2 kbm 11 410 kr 22 815 kr 50 195 kr 1 465 kr
2,1-3 kbm 16 255 kr 32 510 kr 71 525 kr 2 195 kr
3,1-4 kbm 20 535 kr 41 065 kr 90 345 kr 2 925 kr
> 4 kbm 22 815 kr 45 630 kr 100 385 kr 3 655 kr
Sorterat matavfall i separata bottentömmande behållare
 

Tömning varannan vecka

Tömning en gång/vecka

Tömning två gånger/vecka

Extra tömning

< 1 kbm 6 275 kr 11 410 kr 25 095 kr 880 kr 
1,1-2 kbm 11 410 kr 22 815 kr 50 195 kr 1 465 kr
2,1-3 kbm 16 255 kr 32 510 kr 71 525 kr 2 195 kr
Sopsug, per lägenhet
Tömning en gång/vecka 780 kr
Tömning två gånger/vecka 1 560 kr
Tömning tre gånger/vecka 2 330 kr
Ej schemalagd tömning, extra hämtning eller extra
arbete när normal tömning inte kan utföras.
5 000 kr/timme

Tilläggstjänster

Dragavståndsavgift, per kärl och tömning
0-3 meter 0 kr
3-10 meter 7 kr
10-20 meter 14 kr
20-30 meter 28 kr
Utöver 30 meter 20 kr/10 meter
Extra tömning
Mat- och restavfall eller hemsortering, efter beställning 440 kr/kärl
Hämtning av grovavfall, per hämtning
Grovsoprum, upp till 10 kvadratmeter 1 000 kr
Grovsoprum, större än 10 kvadratmeter 1 375 kr
Extra tömning, eller enstaka tömning utan abonnemang,
av kärl med grovavfall, max 660 liter
465 kr/kärl
Emballerat grovavfall 465 kr/kbm
Ej emballerat grovavfall (t ex möbler) 920 kr/kbm
Grovavfall i container/lastväxlarflak
Utställning, hyra tre dagar, hämtning av container,
upp till 15 kbm. Avgift för behandling tillkommer.
2 080 kr
Behandling 1 690 kr/ton
Hyra för tillkommande dagar 30 kr/dag
Extra tömning, exkl. behandling 1 115 kr
Besök vid återvinningscentral
Upp till 25 avgiftsfria besök per hushåll och år. 0 kr
Besök för hushåll, utöver 25 avgiftsfria besök per år. 160 kr/besök
Extrakort, eller ersättningskort till hushåll. 160 kr/kort
  • Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid tömningsfordonets uppställningsplats, max 3 meter från tomtgräns. Dragavstånd överstigande 3 meter godkänns av renhållaren endast vid särskilda skäl.
  • Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.
  • Matavfall sorteras i gröna påsar som läggs i kärlet för hushållsavfall.
  • Kärl 2 vid Hemsortering töms varannan vecka.
  • Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall.
  • Farligt avfall och elavfall får inte läggas tillsammans med grovavfall.

Senast ändrad: 1 april, 2021