Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Allmänna bestämmelser

Södertälje kommuns avfallstaxa gäller fr o m 2019-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Avgifterna i taxan är angivna inklusive moms. 

1.1. Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning.

1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun. I föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat hushållsavfall eller annat avfall.

1.3. Definitioner

Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.

Delat abonnemang innebär att två eller tre närliggande fastighetsinnehavare använder gemensam behållare efter anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun.

En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för fritidshus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. Fastigheter för fritidshus som har behov av hämtning av avfall året runt ska räknas som en- och tvåfamiljshus.

Fast avgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundtjänst.

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.

Gemensamhetslösning är när fler än tre fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för avfall.

Hemsortering är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är indelat i fyra fack. Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall, tidningar, glödlampor och batterier.

Hushåll är lägenhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.  

Rörlig abonnemangsavgift är avgift som i huvudsak finansierar hämtningskostnader såsom kostnader för bl.a. behållare, fordon, bränsle och löner. Den rörliga avgiften ska även täcka behandlingskostnader såsom kostnader för förbränning med energiutvinning, biologisk behandling samt omlastnings- och transportkostnader.

Samfällighetsförening är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till de deltagande fastigheterna. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel av gemensamhetsanläggning för avfallshantering, träder i fastighetsägarens ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa.

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.

Toalettvagn är tillfällig mobil toalett som normalt töms med slamsugningsfordon. Toalettbod och bajamaja ingår i detta begrepp.

I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter för avfallshantering i Södertälje kommun.

1.4. Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften skall betalas till Telge Återvinning AB.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från renhållaren och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Renhållaren kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

1.5. Ägarbyte och ändring av abonnemang

Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara Telge Återvinning AB tillhanda senast 7 dagar innan förändringen kan träda i kraft.

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt.

Vid uppsägning och ägarbyte, där anmälan inkommit till Telge Återvinning AB senare än enligt ovan, återbetalas inte redan fakturerade avgifter eller avgifter som faktureras innan förändring registrerats.

Se föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun angående ansökan om uppehåll.

1.6. Hämtningsområde

I Södertälje kommun finns två hämtningsområden, enligt § 24 föreskrifter om avfallshantering i Södertälje kommun.

  • Hämtningsområde 1 utgörs av fastland och öar med väg- eller broförbindelse.
  • Hämtningsområde 2 utgörs av öar utan väg- eller broförbindelse.

1.7. Fast avgift

Fast avgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, fritidshus, alla lägenheter i flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall.

1.8. Abonnemang för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

De alternativ med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds visas i kapitel 2.1.

Abonnemang för hemsortering
Möjlighet att använda abonnemang för hemsortering med fyrfackskärl införs successivt i kommunen. I områden där hemsortering erbjuds kan fastighetsinnehavare välja sådant abonnemang. I abonnemang för hemsortering av restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall, tidningar, glödlampor och batterier ingår två fyrfackskärl med påhängsbehållare samt påsar att förpacka matavfall i.

Abonnemang för hushållsavfall
Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang för hushållsavfall ingår ett kärl samt påsar att förpacka matavfall i.

Period för hämtning från fritidshus
Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden från vecka 18 till vecka 39.

1.9. Abonnemang för flerfamiljshus

De alternativ med avseende på storlek och tömningsintervall som erbjuds visas i kapitel 2.2.

Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang ingår kärl samt påsar att förpacka matavfall i. För flerfamiljshus med sopsug ingår även vita påsar för restavfall.

Avfall får inte komprimeras i kärl.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl.

Mindre flerfamiljshus inom de områden där hemsorteringsfordonen normalt körs, får använda fyrfackskärl för hemsortering.

Om fastighetsinnehavaren väljer att använda underjordsbehållare, sopsug eller sopskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavaren. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren.

I samtliga typer av abonnemang ingår påsar att förpacka matavfall i.

1.10. Abonnemang för verksamheter

De alternativ med avseende på storlek och tömningsintervall som erbjuds visas i kapitel 2.3.

Verksamheter med motsvarande mängd avfall som ett en- och tvåfamiljshus kan välja att använda små påsar för matavfall, som får läggas i samma kärl som restavfall.

Verksamheter inom de områden där hemsorteringsfordonen normalt körs får använda fyrfackskärl för hemsortering om avfallsmängden inte är större än att sådant abonnemang räcker till.

Verksamheter med större mängd matavfall ska välja abonnemang med separat kärl för matavfall eller tank kopplat till avfallskvarn.

Påsar att lägga matavfall i ingår i abonnemang.

Avfall får inte komprimeras i kärl.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl. Farligt avfall får inte läggas i container för hushållsavfall.

Om fastighetsinnehavaren väljer att använda underjordsbehållare eller sopskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavaren. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren.

Fastighetsinnehavare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet att använda matavfallskvarn kopplad till sluten tank för matavfall. Inköp, installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren.

Abonnemang som avser enbart hämtning under sommarperioden från verksamheter
Från verksamheter med behov av hämtning enbart under sommarperioden sker hämtning från vecka 18 till vecka 39.

1.11. Tilläggstjänster

Dragavstånd
Kärl ska normalt placeras vid tomtgräns vid tömningsfordonets uppställningsplats, senast kl. 06.00 på tömningsdagens morgon. Kärl ska vara vänt enligt anvisning från Telge Återvinning AB.

Om kärlet ska hämtas inne på tomten, eller om vägen inte är farbar för tömningsfordonet fram till kärlet vid fastighetsgränsen, eller om annan plats överenskommits där tömningsfordonet inte kan stanna intill kärlet, tillkommer avgift för dragavstånd för samtliga typer av fastigheter. Detta är en tilläggstjänst som bara utförs om den ingår i valt abonnemang eller på annat sätt är beställd i förväg. Avståndet räknas från tömningsfordonets ordinarie stoppställe till avfallsbehållaren.

För en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter ska avgift betalas för dragavstånd längre än 3 meter.

Telge Återvinning AB avgör i samråd med fastighetsinnehavaren när kärlet är placerat på annat sätt än vid tömningsfordonet uppställningsplats.

Extra tömning av kärl, container, underjordsbehållare eller matavfallstank
Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning. Extra tömning beställs hos Telge Återvinning AB och sker inom 2 arbetsdagar från beställning.

Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av omständigheter som abonnenten råder över (t ex snöröjning eller andra hinder på vägen) uteblir tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till problemet, kan en extra tömning utföras mot avgift.

Extra tömning av kärl, container, underjordsbehållare eller matavfallstank kan beställas mot avgift.

Grovavfall
Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas vid återvinningscentral. Hushåll kan besöka återvinningscentralen 25 gånger per år utan avgift. Ytterligare besök sker mot avgift.

Verksamheter kan lämna grovavfall vid återvinningscentral, mot avgift.

Utöver ovanstående kan grovavfall hämtas om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren beställer tjänsten från Telge Återvinning AB, mot avgift. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg, eller på lämplig plats som överenskommits mellan fastighetsinnehavaren och Telge Återvinning AB.

Grovavfall som utgörs av farligt avfall, exempelvis skrymmande elavfall, hämtas inte tillsammans med annat grovavfall. Om Telge Återvinning AB ska hämta skrymmande elavfall sker detta separat från hämtning av annat grovavfall.

Latrin
Vid behov kan abonnemang tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av latrin. Latrin hämtas i engångsbehållare, som skall placerad vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt med kundens namn och fastighetsbeteckning. När latrinbehållaren hämtas lämnas samtidigt en ny behållare.

Kärlen får ej toppfyllas. Allt avfall ska vara inne i behållaren. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjort utvändigt.

1.12. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och fosforfällor för toalettavlopp och BDT-vatten samt fettavskiljare.

Schemalagd tömning ska beställas senast 30 dagar innan första tömningen. Schemalagd tömning erbjuds under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område och tömningsdag bestäms av renhållaren. Abonnemang med tömning enligt beställt schema löper tills fastighetsinnehavaren anmäler ändring av abonnemanget.

De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift.

Om locket väger över 15 kg, om det behövs framgrävning eller om tömning av annan anledning inte kan utföras av en person, debiteras avgift.

1.13. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter för avfallshantering.

Delat abonnemang

När upp till tre närboende fastighetsinnehavare delar abonnemang faktureras fast avgift per hushåll till respektive fastighetsinnehavare. Faktura för den rörliga avgiften, för det abonnemang som väljs, skickas till en av de berörda fastighetsinnehavarna. Fastighetsinnehavarna reglerar själva kostnaden mellan sig.

Förutsättningar för delat abonnemang regleras i § 39a i föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun.

Gemensam avfallslösning

Fler än tre fastighetsinnehavare kan använda gemensamma kärl eller gemensam underjordsbehållare, om förutsättningarna enligt § 39b i föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun är uppfyllda.

Om fastighetsinnehavare gemensamt väljer att använda underjordsbehållare eller sopskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavare. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavare.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, avfall från enskilda avlopp och latrin

Vid uppehåll i tömning debiteras fast avgift, men ej rörlig tömnings- och behandlingsavgift, under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten av renhållaren under uppehållsperioden.

1.14. Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Telge Återvinning AB rätt att debitera en felsorteringsavgift.

1.15. Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

Vid byte av kärl debiteras avgift.

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Telge Återvinning AB besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Miljönämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande avfallshantering.

Senast ändrad: 18 december, 2018