Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Allmänna bestämmelser

Södertälje kommuns avfallstaxa gäller från och med 2021-04-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Avgifterna i taxan är angivna inklusive moms.

1.1. Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning.

1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun. I föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun anges bland annat hur avfall ska sorteras.

1.3. Definitioner

Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.

Delat abonnemang innebär att två eller tre närliggande en- och tvåfamiljshus eller fritidshus använder gemensam behållare efter anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun.

En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för fritidshus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. Fastigheter för fritidshus som har behov av hämtning av avfall året runt ska räknas som en- och tvåfamiljshus.

Fast avgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundservice.

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.

Gemensam avfallslösning är när fler än tre en- och tvåfamiljshus eller fritidshus delar på en eller flera behållare för avfall.

Hemsortering är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är indelat i fyra fack. Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall och tidningar. I abonnemanget ingår även ett påhängskärl för glödlampor och batterier.

Hushåll är lägenhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och bottentömmande behållare.

Kommunalt avfall är avfall från hushåll. Även avfall som påminner om hushållens avfall men som uppkommer i verksamheter är kommunalt avfall. Ett exempel är städsopor från personalutrymmen. Kommunen har också ansvar för att samla in och behandla slam från enskilda avlopp, trots att det enligt miljöbalken inte ingår i begreppet kommunalt avfall.

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.

Med renhållare menas Telge Återvinning.

Restavfall är det avfall som finns kvar när farligt avfall, matavfall, förpackningar och tidningar har sorterats ut.

Rörlig abonnemangsavgift är avgift som i huvudsak finansierar hämtningskostnader såsom kostnader för bland annat behållare, fordon, bränsle och löner. Den rörliga avgiften ska även täcka behandlingskostnader såsom kostnader för förbränning med energiutvinning, biologisk behandling samt omlastnings- och transportkostnader.

Samfällighetsförening är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till de deltagande fastigheterna. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel av gemensamhetsanläggning för avfallshantering, träder i fastighetsägarens ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa.

Verksamheter är fastigheter som inte utgörs av boende där det uppstår kommunalt avfall exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar, kontor.

Toalettvagn är tillfällig mobil toalett som normalt töms med slamsugningsfordon. Toalettbod och bajamaja ingår i detta begrepp.

I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter om avfallshantering i Södertälje kommun.

1.4. Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska betalas till renhållaren.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från renhållaren och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Renhållaren kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

1.5. Ägarbyte och ändring av abonnemang

Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara renhållaren tillhanda senast 7 arbetsdagar innan förändringen kan träda i kraft.

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter för att kunna handläggas. Anmälan görs på blankett tillhandahållen av renhållaren. Ingen förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt.

Vid uppsägning och ägarbyte, där anmälan inkommit till renhållaren senare än enligt ovan, återbetalas inte redan fakturerade avgifter eller avgifter som faktureras innan förändring registrerats.

Se föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun angående ansökan om uppehåll.

1.6. Hämtningsområde

I Södertälje kommun finns två hämtningsområden:

  • Hämtningsområde 1 utgörs av fastland och öar med väg- eller broförbindelse.
  • Hämtningsområde 2 utgörs av öar utan väg- eller broförbindelse.

1.7. Fast avgift

Fast avgift ska betalas för samtliga fastigheter: för alla en- och tvåfamiljshus, fritidshus, alla lägenheter i flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår kommunalt avfall.

1.8. Abonnemang för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

De alternativ med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds framgår av kapitel 2.1.

Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang ingår kärl samt påsar att förpacka matavfall i.

Abonnemang för hemsortering
I abonnemang för hemsortering av restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, glas, metall och tidningar ingår två fyrfackskärl med påhängsbehållare för glödlampor och batterier samt påsar att förpacka matavfall i. Kärlen är märka med siffra 1 respektive 2.

  • Kärl 1
    Kärl 1 töms varannan vecka året om. I det läggs utsorterat matavfall som packats i särskild påse. Restavfall läggs i valfri plastpåse (ej säck). Dessutom finns fack för pappersförpackningar, färgat glas och hårdplast i kärlet. Förpackningarna läggs lösa i kärlet.
  • Kärl 2
    Kärl 2 töms en gång i månaden. Här sorteras tidningar, ofärgat glas och förpackningar av mjukplast och metall.

Abonnemang för mat- och restavfall
Matavfall ska läggas i särskild påse. Restavfall läggs i valfri plastpåse (ej säck). I abonnemanget ingår ett kärl samt påsar att förpacka matavfall i.

Period för hämtning från fritidshus
Från fritidshus sker hämtning under perioden från vecka 18 till vecka 39.

1.9. Abonnemang för flerfamiljshus

De alternativ avseende storlek och tömningsintervall som erbjuds framgår i kapitel 2.2.

Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang ingår kärl samt påsar att förpacka matavfall i. För flerfamiljshus med sopsug ingår även vita påsar för restavfall, anpassade för sopsug.

Avfall får inte pressas ihop.

Container får endast användas tillfälligt i väntan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl. Farligt avfall får inte läggas i container för kommunalt avfall.

Mindre flerfamiljshus inom de områden där hemsorteringsfordonen normalt körs, får använda fyrfackskärl för hemsortering.

Om fastighetsinnehavaren väljer att använda bottentömmande behållare, sopsug eller kärlskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavaren. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren. Behållare samt placering ska alltid godkännas av renhållaren.

I samtliga typer av abonnemang ingår påsar att förpacka matavfall i.

1.10. Abonnemang för verksamheter

Alternativ avseende storlek och tömningsintervall som erbjuds framgår av kapitel 2.3.

Verksamheter med motsvarande mängd avfall som ett en- och tvåfamiljshus kan välja att använda små påsar för matavfall, som får läggas i samma kärl som restavfall.

Verksamheter inom de områden där hemsorteringsfordonen normalt körs får använda fyrfackskärl för hemsortering om avfallsmängden inte är större än att sådant abonnemang räcker till.

Avfall får inte pressas ihop.

Verksamheter med större mängd matavfall ska ha abonnemang med separat kärl för matavfall eller sluten tank kopplad till avfallskvarn. Kombitank får inte installeras utan VA-huvudmannens godkännande (Föreskrift om avfallshantering för Södertälje kommun.) Inköp, installation och markarbeten ansvaras och bekostas av fastighetsinnehavaren. Placering av tank måste godkännas av renhållaren.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl. Farligt avfall får inte läggas i container för kommunalt avfall.

Om fastighetsinnehavaren väljer att använda bottentömmande behållare eller kärlskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavaren. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavaren.

Från verksamheter med abonnemang för hämtning enbart under sommarperioden sker hämtning från vecka 18 till vecka 39.

I samtliga abonnemang ingår påsar att förpacka matavfall i.

1.11. Tilläggstjänster

Dragavstånd
Kärl ska normalt placeras vid tomtgräns vid tömningsfordonets uppställningsplats, senast kl. 06.00 på tömningsdagens morgon. Kärl ska vara vänt enligt anvisning.

Om kärlet ska hämtas inne på tomten, eller om vägen inte är farbar för tömningsfordonet fram till kärlet vid fastighetsgränsen, eller om annan plats överenskommits där tömningsfordonet inte kan stanna intill kärlet, tillkommer avgift för dragavstånd för samtliga typer av fastigheter. Detta är en tilläggstjänst som bara utförs om den ingår i valt abonnemang eller på annat sätt är beställd i förväg i samråd med renhållaren. Avståndet räknas från tömningsfordonets ordinarie stoppställe till avfallsbehållaren.

Renhållaren avgör om dragavstånd över 3 meter är tillämpningsbart. Dragavstånd överstigande 3 meter godkänns av renhållaren endast vid särskilda skäl. Avgift utgår alltid när dragavstånd längre än 3 meter.

Renhållaren avgör i samråd med fastighetsinnehavaren när kärlet är placerat på annat sätt än vid tömningsfordonet uppställningsplats.

Extra tömning av behållare med abonnemang
Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning mot avgift. Extra tömning sker inom 2 arbetsdagar från beställning.

Om ordinarie tömning inte kan utföras på grund av omständigheter som abonnenten råder över (t. ex. snö eller andra hinder på vägen) uteblir tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till problemet, kan en extra tömning utföras mot avgift.

Grovavfall
Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas vid återvinningscentral. Hushåll kan besöka återvinningscentralen 25 gånger per år utan avgift. Ytterligare besök sker mot avgift. Vid ett besök får fordon väga max 3,5 ton och ha en max last på 3 kbm per besök, vilket ungefär motsvarar en personbil med släpvagn.

Hushållens grovavfall kan även lämnas till Rullande återvinning.

Verksamheter kan lämna grovavfall vid återvinningscentral, mot avgift.

Utöver ovanstående kan grovavfall hämtas om fastighetsinnehavaren beställer tjänsten från renhållaren, mot avgift. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg, eller på lämplig plats som överenskommits mellan fastighetsinnehavaren och renhållaren.

Grovavfall som utgörs av farligt avfall, exempelvis skrymmande elavfall, hämtas inte tillsammans med annat grovavfall.

Latrin
Vid behov kan abonnemang tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av latrin. I fritidsabonnemang med schemalagd hämtning ingår 6 hämtningar mellan vecka 18–39. I abonnemanget ingår 9 stycken tunnor att nyttja vid dessa hämtningstillfällen. Om ytterligare tunna behövs kan det beställas mot extra avgift. Om hämtning behövs utöver schema beställs det mot ytterligare extra avgift.

Latrin hämtas i engångsbehållare, som ska vara placerad vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt med kundens namn och fastighetsbeteckning. När latrintunnan hämtas lämnas samtidigt en ny tunna.

Tunnorna får ej toppfyllas. Allt avfall ska vara inne i tunnan. Lock ska vara väl stängt och tunnan ska vara rengjort utvändigt.

1.12. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och fosforfällor för toalettavlopp och BDT-vatten samt fettavskiljare.

Schemalagd tömning ska beställas senast 30 dagar innan första tömningen. Schemalagd tömning erbjuds under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område och tömningsdag bestäms av renhållaren. Abonnemang med tömning enligt beställt schema löper tills fastighetsinnehavaren anmäler ändring av abonnemanget.

De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd debiteras extra avgift.

Om locket väger över 15 kg, om det behövs framgrävning eller om tömning av annan anledning inte kan utföras av en person, debiteras extra avgift.

1.13. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter för avfallshantering.

Delat abonnemang
När upp till tre närboende fastighetsinnehavare delar abonnemang faktureras fast avgift per hushåll till respektive fastighetsinnehavare. Faktura för den rörliga avgiften, för det abonnemang som väljs, skickas till en av de berörda fastighetsinnehavarna. Fastighetsinnehavarna reglerar själva kostnaden mellan sig.

Gemensam avfallslösning
Fler än tre fastighetsinnehavare kan använda gemensamma kärl eller gemensam bottentömmande behållare, om förutsättningarna enligt föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun är uppfyllda.

Om fastighetsinnehavare gemensamt väljer att använda bottentömmande behållare eller kärlskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavare. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavare.

Uppehåll av abonnemang
Vid uppehåll i tömning debiteras fast avgift, men inte rörlig tömnings- och behandlingsavgift, under aktuell period. Vid uppehåll sker ingen hämtning av något slags avfall från fastigheten.

1.14. Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har renhållaren rätt att debitera en felsorteringsavgift.

1.15. Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

Vid byte av kärl debiteras avgift.

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får renhållaren besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Miljönämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande avfallshantering.

Senast ändrad: 1 april, 2021