Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Avfallstaxan

Alla människor skapar avfall. Hur vi tar hand om det är upp till kommunerna. Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan, lokala föreskrifter och en avfallstaxa.

Avfallsplanen beskriver våra mål för avfallshanteringen, insamlingen och behandlingen av avfallet. De lokala föreskrifterna beskriver våra regler och på vilket sätt avfallshanteringen går till. Avfallstaxan ska täcka kostnaderna för avfallshanteringen.

Här kan du läsa de olika delarna i avfallstaxan

Allmänna bestämmelser

Hushåll

Fritidshus

Flerfamiljshus och samfälligheter

Verksamhet

Enskilda avlopp och fettavfall

Avfallstaxan i sin helhet

Avfallstaxan för 2021

Frågor och svar

Vad innebär den nya avfallstaxan?

Det ska löna sig att vara miljö- och klimatvänlig. Målet med taxan är att avgifter för de tjänster som är bäst ur miljösynpunkt är lägre än avgifter för tjänster som är sämre ur miljösynpunkt. Den nya ökade miljöstyrningen gör att många kommer få en förändrad avgift.

För dig som bor i småhus blir det billigare att sortera dina förpackningar, tidningar och ditt matavfall i fyrfackskärl jämfört med att ha en tunna med blandade soppåsar.

För dig som bor i lägenhet blir sophämtningen billigare med bottentömmande behållare än många soptunnor. Eftersom bottentömmande behållare töms med kranbil så sparar sophämtarna många tunga drag med soptunnor.

Hur finansieras sophämtningen?

I Södertälje finansieras Telge Återvinnings renhållningsansvar via intäkter från avfallstaxan. Bor du i småhus får du en faktura på avgiften och om du bor i lägenhet ingår den i din hyra. Men alla i Södertälje är med och betalar.

Hur är avfallstaxan i Södertälje uppbyggd?

Avfallstaxan består av en fast avgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften täcker kostnader som drift av återvinningscentraler, kundservice och information. Den rörliga avgiften täcker kostnader för sophämtning, kärl och påsar för matavfall. Den rörliga avgiftens storlek påverkas av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall. Det lönar sig att vara miljö- och klimatvänlig.

Varför är avfallstaxan olika stor i olika kommuner?

Det beror på skillnader i förutsättningar som kommunernas storlek, befolkningstäthet, vilka anläggningar man har med mera. Tjänsteutbudet varierar från kommun till kommun. Det går därför inte att jämföra taxan rakt av mellan kommuner.

Gör Telge Återvinning vinster på avfallsavgifterna?

Nej, intäkterna från avfallstaxan ska endast täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Telge Återvinnings taxefinansierade verksamhet får inte gå med vinst, den ska vara självfinansierad.

Kan jag själv påverka min avfallsavgift?

Ja det finns flera sätt att minska kostnaderna. Det lönar sig att vara miljö- och klimatvänlig. Om du bor i småhus kan du välja Hemsortering som abonnemang och sortera dina förpackningar, ditt matavfall och dina tidningar hemma. Du kan också få ner dina kostnader genom att välja ett mindre sopkärl, välja abonnemang med färre tömningar per år och dela kärl med en eller flera grannar.

Är du ägare till flerfamiljshus kan du installera bottentömmande behållare.

Om du är intresserad av något av detta, kontakta Kundservice:

Varför är Hemsortering det billigaste alternativet för småhus?

Det lönar sig att vara miljö- och klimatvänlig. Att sortera matavfall, förpackningar och tidningar hemma bidrar till ökad återvinning. Det betyder också minskade kostnader för förbränning av avfall. Genom att sortera ut och återvinna matavfallet till biogas tas både energi och näringsämnen tillvara. Förpackningar som sorteras materialåtervinns.

Avfallsplanen har ett mål som innebär att alla småhus ska ha Hemsortering som standardabonnemang senast 2023.

Vad händer om jag inte har plats för två stora kärl (370L) vid mitt hus?

Kärlen behöver inte stå framme hela tiden, du kanske kan ha dem inne på tomten och dra fram dem när de ska tömmas. Om du trycker ihop förpackningar ordentligt och minskar ditt avfall kan du ha mindre kärl (240L). Det går även bra att dela kärl med en eller flera grannar.

Hur jobbar Telge Återvinning med avfallstaxan?

Varje år ser Telge Återvinning över den taxefinansierade verksamheten för att säkerställa att den är långsiktigt ekonomiskt hållbar och självfinansierad. Baserat på föregående års ekonomiska resultat justeras avgifterna så att självkostnadsprincipen uppfylls.

Varför är avfallstaxan miljöstyrande?

Politikerna i Södertälje kommun har beslutat att avfallstaxan ska vara miljöstyrande och att avgift ska tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering uppmuntras. Avfallstaxan ska också bidra till en effektiv sophämtning utan onödiga transporter och god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vad innebär det att avfallstaxan är miljöstyrande?

Att avgifterna är utformade så att de ska bidra till ett miljö- och klimatvänligt beteende. Vi vill minska restavfallet genom att sortera vårt matavfall, förpackningar och tidningar i fyrfackskärl om man bor i småhus eller i separata behållare om man bor i lägenhet. Det blir dyrare om sophämtarna behöver dra sopkärlen långa sträckor eller dra tunga slangar vid slamtömning.

Avgifterna är också utformade för att minska tunga transporter – tömning färre gånger per år ger lägre avgift. Användning av bottentömmande behållare i flerfamiljshus premieras.

Vilka mål har kommunen för avfallshanteringen?

Avfallsplanen syftar till att utveckla och förbättra avfallshanteringen i Södertälje kommun. Avfallstaxan är ett av de främsta styrmedlen för att nå målen i planen. Under år 2019-2020 har ett förslag till ny avfallsplan tagits fram som kommer att gälla för perioden 2021-2030. Här kan du läsa Södertälje kommuns avfallsplan.

I avfallsplanen finns ett mål om att införa Hemsortering som standardabonnemang för samtliga småhus senast 2023. Hemsortering bidrar till ökad återvinning av förpackningar och matavfall vilket i sig kommer att bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan samt minskade kostnader för förbränning av avfall.

Avfallsplanen strävar mot att bekämpa klimatförändringarna. Avfallstaxan bidrar till detta genom att avgifterna styr mot att minska tunga transporter samt att öka kvaliteten på matavfallet som hushåll och företag/verksamheter sorterar ut. Det ska löna sig att vara miljö- och klimatvänligt.

Senast ändrad: 1 april, 2021