Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Noggrann planering av skolornas underhåll

De lagar och regler som ska följas i samband med fastighetsrenoveringar är många. När det gäller skolor och förskolor är det dessutom barn och ungdomar som ska tas hänsyn till. På Telge Fastigheter slås många kloka huvuden samman inför planering och prioritering av projekt.

På Telge Fastigheter arbetar idag 20-tal förvaltare, controllers, projektledare och chefer med att hålla koll på allt från ramverk för ljudnivåer och radon till miljö- och lagkrav. De erfarenheter och den kunskap som medarbetarna har är oumbärliga för att projekten ska flyta på effektivt och hållas inom budget. Och för att hinna med alla uppdrag är det viktigt att vara snabbt ute med upphandlingar, beställningar och entreprenörsavtal.

- Redan i november har vi en plan på vad som behöver göras nästa år, berättar Egon Dahlgren, förvaltningschef Telge Fastigheter. Och det är först när den årsplanen och budgeten är färdig som vi kan börja prioritera våra projekt.

Listan på planerade underhåll är lång

Drygt 70 skolor och förskolor står under Telge Fastigheters förvaltning. Omkring 250 000 kvadratmeter lokaler ska förvaltas, renoveras och underhållas efter de behov som dyker upp. Under 2015 genomfördes över 200 projekt, allt från ytskikts- och köksrenoveringar till fasadarbeten och byten av tak. Bland annat fick Ronnaskolan en invändig renovering av sin matsal, nya mattor, belysning och målning. På Ekens förskola i Enhörna byttes gamla radiatorer ut till nya med bättre styrfunktioner, ny belysning sattes in, väggarna målades och utrymmen byggdes om för att bättre passa verksamheten.

- Vi arbetar mycket med prioriteringen av projekten, säger Egon. Vi använder oss av en skala 1-3, där prio ett alltid är viktigast. Det kan handla om takrenoveringar, ventilation och säkerhet. Ytskiktsrenoveringar är också viktiga men oftast inte akuta för fastigheten. De klassas som prioritering tre.