Vatten och avloppsanslutning

Ett omvandlingsområde är ett fritidshusområde som gradvis omvandlas till ett område för permanentboende, i och med detta ställs andra krav på vägar, VA och byggrätt etc.

Hur du kopplar in dig på VA-nätet i ett omvandlingsområde

Planera dina arbeten

Planera dina arbeten på tomten med VA- och elledningar och pumptank. Monteringsanvisningar hittar du här. Till din hjälp kan du anlita en kvalitetsansvarig. Du behöver göra en bygganmälan till Södertälje kommun. Eventuella frågor svarar någon av  kommunens bygglovshandläggare på, telefon 08-523 010 00.

Beställ pumptank

Beställ pumptanken hos Kommunalteknik. Räkna med ca en veckas leveranstid. Tanken behöver vara på plats när du gör övriga grävarbeten på tomten så att du kan samordna grävandet.

När du gräver

När du gräver för VA ska tomrör för el och stadsnät även grävas ner. Har du frågor är du välkommen att kontakta våra marknadsingenjörer via växeln 08-550 220 00.

Utför dina anläggningsarbeten och elinstallationer enligt den tekniska monteringsanvisningen. Beskrivning för hur platsen för vattenmätaren ska se ut hittar du här ”Råd och anvisningar om vattenmätare”.

Ditt eget brunns- eller sommarvattensysten

Ditt eget brunns- eller sommarvattensystem får inte vara sammankopplat med vårt vattensystem. Därför att vattnet i det allmänna vattennätet inte ska kunna förorenas av annat vatten. Du kan naturligtvis behålla din egen brunn för t ex bevattning. Hur fastighetens vattensystem är kopplade ska redovisas av fastighetsägaren vid vår avsyning.

Spillvatten

Det är bara hushållsspillvatten från byggnader som får anslutas till avloppsnätet. Inget dagvattenavlopp som regnvatten, grundvatten eller dräneringsvatten får anslutas eller avledas, dvs ledningarna på tomtmark måste vara täta. Anledningen till detta är att spillvattenanläggningen bara är gjord för att ta hand om spillvatten.

LTA-avtal

Se till att du har skickat in ett påskrivet LTA-avtal för pumpenhet.

För att koppla in dig

När vi fått din ifyllda och underskrivna färdiganmälan kontaktar vi dig och bokar en tid för inkoppling. Vår bedömning är att installationen kommer att göras 2-4 veckor efter att vi har fått din anmälan. Vid installationsstillfället monterar och provkör vi pumpen och larmet samt monterar vattenmätaren.

Efter godkänd avsyning av pumpinstallationen meddelar vi Telge Återvinning att de inte längre behöver tömma din avloppstank om du har en sådan.


Senast ändrad: 13 februari