Anslutning och taxa

Fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 vara inkopplad till allmänna ledningsnätet.

Fastighet som ligger utanför VA-huvudmannens verksamhetsområde

Fastighetsägare som önskar ansluta sin fastighet till det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp, kan om möjligheter finns få en förbindelsepunkt upprättad på närmast belägna vatten- eller avloppsledning inom verksamhetsområdet. Fastighetsägaren bekostar den egna delen fram till fastigheten.

Hur går det till?

Anmälan om anslutning till vatten och avlopp 

Anmälningsblankett för anslutning till vatten och avloppsanläggning ska vara oss tillhanda minst 12 veckor innan utförandet. I annat fall kan vi inte garantera att vattenleverans kan ske inom bestämd tid. Fastighetsägaren ska på begäran skicka in en situationsplan till oss över fastighetens interna ledningsnät samt dimensionering på ledningarna. Viktigt att meddela hur fastigheten ska avleda sitt regnvatten/dränering dvs. dagvatten. Finns det inget dagvatten utbyggt i fastighetens närhet så måste fastighetsägaren ombesörja omhändertagandet själv med LOD, LOD bör om möjligt alltid vara förstahandsvalet. Dag- eller dräneringsvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för ändamålet. Bestämmande om dagvattenhantering ska göras vid byggsamrådet. Kvalitetsansvarig/sakkunnig för markförlagda ledningar ska anges på anmälningsblanketten.

Fastighetens förbindelsepunkt/anslutningspunkt

Vi anvisar på nybyggnadskarta eller situationsplan var fastighetens förbindelsepunkt är eller kan upprättas. Förbindelsepunkten utgörs av den punkt där fastighetens VA-ledningar får anslutas till den allmänna vatten och avloppsanläggningen. Förbindelsepunkten upprättas vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Om självfallsledning inte fungerar från fastigheten till den allmänna avloppsanläggningen får fastighetsägaren själv uppföra samt bekosta en LTA, ”lättrycksavloppsanläggning” samt stå för drift och underhåll av densamma. Vid installation av LTA-anläggning ska en ”överlämningsbrunn" upprättas inne på fastigheten innan anslutning till det allmänna ledningsnätet. Gäller för såväl avledande av spillvatten som dagvatten.

Fastighetens inkoppling i förbindelsepunkten 

Fastighetsägaren ansvarar och bekostar all ledningsdragning inom den egna fastigheten samt utför ihopkopplingen i förbindelsepunkten. Vi ska avsyna och godkänna inkopplingen innan återfyllning får ske. Meddela oss senast två dagar före avsyning. Är förbindelsepunkten återfylld utan avsyning måste uppschaktning ske på fastighetsägarens bekostnad.

Mer information

ABVA - allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Läs mer

Anmälningsblankett vatten- och avloppsanslutning. Läs mer

Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. Läs mer

Råd och anvisningar för vattenmätare. Läs mer

Brukningsavgifter VA 2015. Läs mer
Brukningsavgifter VA 2014. Läs mer

VA-taxa 2015. Läs mer
VA-taxa 2014. Läs mer

Lämna vattenmätarställning

Här kan du lämna aktuell vattenmätarställning


Senast ändrad: 16 juni