Priser och villkor

Här hittar du 2015 års fjärrvärmepriser för villor, flerfamiljshus, industrier och lokaler. Priserna gäller från och med 2015-01-15. Villkor och installationsanvisningar finns i menyn till vänster på sidan.

Här hittar du en utskriftsvänlig version av prislistan.

Priserna gäller från och med 2015-01-15

Taxa 0 - småhus (villor och radhus)

Fjärrvärmepriset består av en fast avgift och en rörlig energiavgift. Den rörliga energiavgiften är beroende av din energiförbrukning.

Nya fjärrvärmekunder ansluts enbart till denna taxa.


inkl moms
Fast avgift 5 000 kr
Energiavgift 62,9 öre/kWh

Prisexempel för nya prismodellen

Kundkategori småhus (nya) priser inkl moms
   
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig (energi) del
15 000 14 433 kr 5 000 kr 9 433 kr
20 000 17 433 kr 5 000 kr 12 577 kr

30 000

23 865 kr 5 000 kr 18 865 kr

40 000

30 154 kr 5 000 kr 25 154 kr

Gamla prismodellen - inga nya fjärrvärmekunder ansluts till denna taxa.

Energiavgift öre/kWh inkl moms
maj-oktober 49 öre/kWh
november-april 66,2 öre/kWh
   
Effektpris inkl moms
Effektpris, kr/år 649 kr x E *

* E = debiteringseffekten

Effektuttaget av värme under vintermånaderna ligger till grund för hur stor kapacitet vi behöver ha i fjärrvärmeanläggningarna. Tillräcklig kapacitet behövs för att säkerställa att alla kunder får värme även när det är som kallast ute. Effektavgiften är ett sätt att låta varje kund svara för sin andel av kapacitetsbehovet. Kan vi hjälpas åt att hålla ner kapacitetsbehovet minskar behovet av reservpannor, som ofta eldas med dyra bränslen. Effektavgiften grundar sig på husets maximala behov av värme, kallad ”debiteringseffekt” (E-värde).

Debiteringseffekten (E-värdet) beräknas fram utifrån 2010 års energiförbrukning. För kunder anslutna senare än 2010 kommer E-värdet att baseras på närmast kalenderår,

Prisexempel - gamla modellen

Årsförbrukningen fördelas ungefär med 25 % under perioden maj-oktober och 75 % under november-april. Kostnaden för fyra olika årsförbrukningar redovisas nedan.

Kundkategori småhus (gamla) priser inkl moms
   
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig (energi) del
15 000 15 017 kr 5 727 kr 9 289 kr
20 000 20 022 kr 7 637 kr 12 386 kr
30 000 30 034 kr 11 455 kr 18 579 kr
40 000 40 045 kr 15 273 kr 24 772 kr

Fakturering sker månadsvis, där energiförbrukningen är verkligt uppmätt värde, och debiteringseffekten är en tolftedel (1/12) av årskostnaden.

Taxa 1-3 - hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus

Den 15 januari 2015 höjer vi färrvärmepriset med i genomsnitt 1,9 % vilket motsvarar en höjning med 1,4 öre/kWh.

Energiavgift exkl. moms
maj-oktober 420 kr/MWh
november-april 549 kr/MWh

 

Effektavgift Effektpris(kr/år) exkl. moms Fast avgift (kr/år) exkl. moms
Taxa 1: 1 - 599 kW 493 kr x E 0
Taxa 2: 600 - 2999 kW 443 kr x E 28 800
Taxa 3: 3000 kW och större 385 kr x E 196 800

Effektuttaget av värme under vintermånaderna ligger till grund för hur stor kapacitet vi behöver ha i fjärrvärmeanläggningarna. Tillräcklig kapacitet behövs för att säkerställa att alla kunder får värme även när det är som kallast ute. Effektavgiften är ett sätt att låta varje kund svara för sin andel av kapacitetsbehovet. Kan vi hjälpas åt att hålla ner kapacitetsbehovet minskar behovet av reservpannor, som ofta eldas med dyra bränslen. Effektavgiften grundar sig på husets maximala behov av värme, kallad ”debiteringseffekt” (E-värde).

Debiteringseffekten (E-värdet) beräknas fram utifrån 2010 års energiförbrukning. För kunder anslutna senare än 2010 kommer E-värdet att baseras på närmast kalenderår.

Fakturering sker månadsvis, där energiförbrukningen är verkligt uppmätt värde, och debiteringseffekten är en tolftedel (1/12) av årskostnaden.

Prisexempel

Kundkategori flerbostadshus
priser exkl moms
     
Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig (energi) del
80 59 285 kr 17 934 kr 41 351 kr
193 143 026 kr 43 267 kr 99 759 kr
500 370 534 kr 112 090 kr 258 444 kr
1 000 741 068 kr 224 180 kr 516 888 kr

 

Kundkategori lokaler
priser exkl moms 
     
Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig del (energi) del
80 64 560 kr 23 209 kr 41 351 kr
193 155 752 kr 55 992 kr 99 759 kr
500 403 502 kr 145 058 kr 258 444 kr
1 000 807 003 kr 290 115 kr 516 888 kr

Reserveffekttaxa

Reserveffektleverans

Prislistans villkor gäller för fjärrvärmeleveranser till fastighet med annan basvärme än fjärrvärme. Gäller ej villor. Priserna gäller från och med 2015-01-15 och tills vidare. Mervärdesskatt tillkommer till samtliga avgifter. 

Anslutning

För fastigheter som redan är anslutna till fjärrvärme och där annan basuppvärmning (t ex. bergvärme) installeras, tillämpas denna prissättning, om kunden väljer fjärrvärme som spets och reserv.

Reserveffektavgift

Avgiften baseras på genomsnittet av de tre högsta dygnseffekterna från de tre senaste rullande tolvmånadersperioderna, denna medeleffekt utgör grunden för reserveffektavgiften.

Reserveffektavgift (exkl moms) Överuttag Effekt (exkl moms) Reservenergiavgift (exkl moms)
470 kr/kW 500 kr/kW 68,3 öre/kWh

Överuttag 

Om den verkliga effekten någon gång under kalenderåret överstiger den beställda reserveffekten, tillkommer en överuttagsavgift. Värdet för verklig effekt, fastställs på samma sätt som för reserveffektavgiften. Överuttagsavgift uppgår till 500 kr per kW och år, på den del som överstiger den beställda reserveffekten. Ej avtalad reserveffekt kan Telge Nät inte garantera leverans för. 

Ökning reserveffekt 

Ansökan om ökning av reserveffekt ska ske skriftligt, överenskommelse om ändringen och villkoren ska ha träffats i förväg. 

Ändring av reserveffekt får ske om tillräcklig kapacitet finns i ledningsnätet och om ändringen är permanent. Ändringen kan endast ske vid helårsskifte och ansökan ska vara Telge Nät tillhanda senast den 30 november året innan.

Byggvärmetaxa 

Vi kan under vissa förutsättningar leverera tillfällig värme till nybyggnadsprojekt inom befintligt fjärrvärmenät, under den period som bygget pågår. Byggvärmen fungerar som den vanliga vattenburna värmen, din undercentral kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Anslutningsavgift kan bli aktuellt. Priset för byggvärme innehåller endast energiavgift, inga fasta avgifter.

Anslutningsavgift Effektavgift  Energiavgift (exkl moms)
På förfrågan 0 kr/kW 81,6 öre/kWh

Bomkörning

Om vi inte kan utföra vårt arbete den bokade tiden som vi har aviserat dig som kund, tar vi ut en avgift på 590 kr (inkl moms).

Enskild prisförhandling

Enligt fjärrvärmelagen har alla kunder rätt till enskild prisförhandling. För förhandling kontakta produktansvarig Johan Boberg 08-550 220 00.


Senast ändrad: 29 januari