Priser och villkor

Här hittar du 2014 års fjärrvärmepriser för villor, flerfamiljshus, industrier och lokaler. Villkor och installationsanvisningar finns i menyn till vänster på sidan. 

Här hittar du en utskriftsvänlig version av prislistan.

Här hittar du 2015 års fjärrvärmepriser

Taxa 0 - småhus (villor och radhus)

Fjärrvärmepriset består av en fast avgift och en rörlig energiavgift. Den rörliga energiavgiften är beroende av din energiförbrukning.

Nya fjärrvärmekunder ansluts enbart till denna taxa.


inkl moms
Fast avgift 5 000 kr
Energiavgift 61,7 öre/kWh

Prisexempel för nya prismodellen

Kundkategori småhus (nya) priser inkl moms
   
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig (energi) del
15 000 14 257 kr 5 000 kr 9 257 kr
20 000 17 342 kr 5 000 kr 12 342 kr

30 000

23 514 kr 5 000 kr 18 514 kr

40 000

29 685 kr 5 000 kr 24 685 kr

Gamla prismodellen - inga nya fjärrvärmekunder ansluts till denna taxa.

Energiavgift öre/kWh inkl moms
maj-oktober 48,1 öre/kWh
november-april 65 öre/kWh
   
Effektpris inkl moms
Effektpris, kr/år 637 kr x E *

* E = debiteringseffekten

Effektuttaget av värme under vintermånaderna ligger till grund för hur stor kapacitet vi behöver ha i fjärrvärmeanläggningarna. Tillräcklig kapacitet behövs för att säkerställa att alla kunder får värme även när det är som kallast ute. Effektavgiften är ett sätt att låta varje kund svara för sin andel av kapacitetsbehovet. Kan vi hjälpas åt att hålla ner kapacitetsbehovet minskar behovet av reservpannor, som ofta eldas med dyra bränslen. Effektavgiften grundar sig på husets maximala behov av värme, kallad ”debiteringseffekt” (E-värde).

I dag görs en omräkning av debiteringseffekten i maj varje år, baserat på de två senaste årens energiförbrukningar. Denna metod kommer att tas bort from 2013-12-31.

Från 2014-01-01 kommer debiteringseffekten (E-värdet) att fastställas efter den uträkning som togs fram i maj 2010. För kunder anslutna senare än 2010 kommer E-värdet att baseras på energiförbrukningen från närmast hela kalenderår.

Prisexempel - gamla modellen

Årsförbrukningen fördelas ungefär med 25 % under perioden maj-oktober och 75 % under november-april. Kostnaden för fyra olika årsförbrukningar redovisas nedan.

Kundkategori småhus (gamla) priser inkl moms
   
Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig (energi) del
15 000 14 736 kr 5 624 kr 9 112 kr
20 000 19 649 kr 7 499 kr 12 150 kr
30 000 29 473 kr 11 259 kr 18 224 kr
40 000 39 297 kr 14 998 kr 24 299 kr

Fakturering sker månadsvis, där energiförbrukningen är verkligt uppmätt värde, och debiteringseffekten är en tolftedel (1/12) av årskostnaden.

Taxa 1-3 - hyreshus, industrier, lokaler och gruppanslutna småhus

Den 1 januari 2014 höjde vi färrvärmepriset med i genomsnitt 1,9 % vilket motsvarar en höjning med 1,3 öre/kWh.

Energiavgift exkl. moms
maj-oktober 412 kr/MWh
november-april 539 kr/MWh

 

Effektavgift Effektpris(kr/år) exkl. moms Fast avgift (kr/år) exkl. moms
Taxa 1: 1 - 599 kW 484 kr x E 0
Taxa 2: 600 - 2999 kW 435 kr x E 28 800
Taxa 3: 3000 kW och större 378 kr x E 196 800

Effektuttaget av värme under vintermånaderna ligger till grund för hur stor kapacitet vi behöver ha i fjärrvärmeanläggningarna. Tillräcklig kapacitet behövs för att säkerställa att alla kunder får värme även när det är som kallast ute. Effektavgiften är ett sätt att låta varje kund svara för sin andel av kapacitetsbehovet. Kan vi hjälpas åt att hålla ner kapacitetsbehovet minskar behovet av reservpannor, som ofta eldas med dyra bränslen. Effektavgiften grundar sig på husets maximala behov av värme, kallad ”debiteringseffekt” (E-värde).

I dag görs en omräkning av debiteringseffekten i maj varje år, baserat på de två senaste årens energiförbrukningar. Denna metod kommer att tas bort from 2013-12-31.

Från 2014-01-01 kommer debiteringseffekten (E-värdet) att fastställas efter den uträkning som togs fram i maj 2010. För kunder anslutna senare än 2010 kommer E-värdet att baseras på energiförbrukningen från närmast hela kalenderår.

Fakturering sker månadsvis, där energiförbrukningen är verkligt uppmätt värde, och debiteringseffekten är en tolftedel (1/12) av årskostnaden.

Prisexempel

Kundkategori flerbostadshus
priser exkl moms
     
Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig (energi) del
80 58 177 kr 17 601 kr 40 576 kr
193 140 353 kr 42 462 kr 97 891 kr
500 363 609 kr 110 006 kr 253 603 kr
1 000 727 219 kr 220 011 kr 507 208 kr

 

Kundkategori lokaler
priser exkl moms 
     
Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år Varav fast (effekt) del under året Varav rörlig del (energi) del
80 63 354 kr 22 778 kr 40 576 kr
193 152 842 kr 54 951 kr 97 891 kr
500 395 964 kr 142 360 kr 253 604 kr
1 000 791 928 kr 284 721 kr 507 207 kr

Reserveffekttaxa

Reserveffektleverans

Prislistans villkor gäller för fjärrvärmeleveranser till fastighet med annan basvärme än fjärrvärme. Gäller ej villor. Priserna gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Mervärdesskatt tillkommer till samtliga avgifter. 

Anslutning

För fastigheter som redan är anslutna till fjärrvärme och där annan basuppvärmning (t ex. bergvärme) installeras, tillämpas denna prissättning, om kunden väljer fjärrvärme som spets och reserv.

Reserveffektavgift

Avgiften baseras på genomsnittet av de tre högsta dygnseffekterna från de tre senaste rullande tolvmånadersperioderna, denna medeleffekt utgör grunden för reserveffektavgiften.

Reserveffektavgift (exkl moms) Överuttag Effekt (exkl moms) Reservenergiavgift (exkl moms)
461 kr 490 kr/kWh 67 öre/kWh

Överuttag 

Om den verkliga effekten någon gång under kalenderåret överstiger den beställda reserveffekten, tillkommer en överuttagsavgift. Värdet för verklig effekt, fastställs på samma sätt som för reserveffektavgiften. Överuttagsavgift uppgår till 490 kr per kW och år, på den del som överstiger den beställda reserveffekten. Ej avtalad reserveffekt kan Telge Nät inte garantera leverans för. 

Ökning reserveffekt 

Ansökan om ökning av reserveffekt ska ske skriftligt, överenskommelse om ändringen och villkoren ska ha träffats i förväg. 

Ändring av reserveffekt får ske om tillräcklig kapacitet finns i ledningsnätet och om ändringen är permanent. Ändringen kan endast ske vid helårsskifte och ansökan ska vara Telge Nät tillhanda senast den 30 november året innan.

Byggvärmetaxa 

Vi kan under vissa förutsättningar leverera tillfällig värme till nybyggnadsprojekt inom befintligt fjärrvärmenät, under den period som bygget pågår. Byggvärmen fungerar som den vanliga vattenburna värmen, din undercentral kopplas tillfälligt till vårt fjärrvärmenät. Anslutningsavgift kan bli aktuellt. Priset för byggvärme innehåller endast energiavgift, inga fasta avgifter.

Anslutningsavgift Effektavgift  Energiavgift (exkl moms)
På förfrågan 0 kr/kW 80 öre/kWh

Bomkörning

Om vi inte kan utföra vårt arbete den bokade tiden som vi har aviserat dig som kund, tar vi ut en avgift på 590 kr (inkl moms).

Enskild prisförhandling

Enligt fjärrvärmelagen har alla kunder rätt till enskild prisförhandling. För förhandling kontakta produktansvarig Johan Boberg 08-550 220 00.


Senast ändrad: 17 november